İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 Belediyemize ait tahmini yaklaşık 7.500 kg. muhtelif hurda malzemelerin satışı yapılmak üzere , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ihale yapılacaktır.

 

MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
Muhtelif Hurda Malzeme3.675,00 TL 110,25  TL

    Hurda Malzemelerin satışı,  28/11/2012 Çarşamba günü  saat  09:30’da  Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a-) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
b-) Tüzel kişi olması halinde,mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

 1.  Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 2. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 3. SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
 4. Adli Sicil kaydı
 5. Hurda malzeme görüldü belgesi
 6. İhale bedeli üzerinden % 3 geçici teminat alınır. Kazanandan % 6 kati teminat alınır
 7. Belediyemize borcu olmadığına dair belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 8. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren ,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri

 
İhaleye müracaat edenlerin 28/11/2012 Çarşamba  günü saat 09:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakları Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğün’e teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 

Refik YILMAZ
Belediye Başkan  Vekili