GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
   
  GEMLİK İLÇESİ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARIN BETON PARKE,BORDÜR VE OLUK TAŞI  DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine  göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler  aşağıda yer almaktadır.

               

        İhale    Kayıt Numarası

:

2011/135979

                                                                       

1-İdarenin

a) Adresi

:

Demirsubaşı    Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik - BURSA GEMLİK BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521    - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği    internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


    2-İhale konusu yapım işinin

                                                               

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve    miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları    Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden    ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

GEMLİK BELEDİYESİ MUHTELİF CADDE    VE SOKAKLAR

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten    itibaren 5 gün içinde  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 150    (yüzelli) takvim günüdür.


    3- İhalenin

                               

        a) Yapılacağı yer

:

GEMLİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI    DÜĞÜN SALONU

b) Tarihi ve saati

:

22.09.2011 - 10:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da  Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek  odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya  kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir  belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya  İmza Sirküleri.
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin  tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları  gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici  çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan  belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil  memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

                                                       

        4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken    kriterler:

4.2.1    Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif    edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek    tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya    da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
      Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka    referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2.    İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya    eşdeğer belgeleri:

İsteklinin    ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer    belgeleri;
      a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan    istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin    sağlandığını gösteren bölümlerini,
      b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan    istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin    sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek    üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından    standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
      Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
      a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
      b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
      c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük    olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
      Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla    kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan    yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin    sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş    hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin    ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden    birini sunması yeterlidir;
      a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
      b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya    bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
      İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam    eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin    parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir.    Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi    sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
      Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar,    ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden    son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri    sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik    kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

                                                       

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması    gereken kriterler:

4.3.1. İş    deneyim belgeleri:

Son on beş    yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif    edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer    işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2.    Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar    Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik    Personel:

Adet    Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
      ---- ----------------------- ------------------- -------------
      (1) İnşaat Mühendisi/Mimar 5 Yıl Deneyimli
      (1) Harita Mühendisi 5 Yıl Deneyimli
      (1) Harita Teknikeri 3 Yıl Deneyimli

                                       

4.4.Bu    ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak    mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul    edilecek işler:

Yapım    İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AV Grubu işler benzer iş    olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak    mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat    Mühendisliği ve Mimarlık


    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
   
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk  Lirası) karşılığı GEMLİK BELEDİYESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın  alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
   
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GEMLİK BELEDİYESİ SATINALMA  MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRSUBAŞI MAH. AHMET DURAL MEYDANI NO:1 BELEDİYE HİZMET BİNASI 3.  KAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü  posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
   
    9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş  kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam  bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine  ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90  (doksan) takvim günüdür.
 
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
 
 
  13. Diğer hususlar:
  İhalede  Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20