MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KÜÇÜK KUMLA KÖYÜ ŞÜKRÜ  ALEMDAR MAH. 


    ÇARŞI İÇERİSİNDE  BULUNAN DÜKKANIN İHALE ŞARTNAMESİ

 

MUAMMEN BEDEL = 50   TL (Aylık)
İŞLETME SÜRESİ =  3 YIL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ    = 54  TL

 

MADDE   1 = Mülkiyeti Belediyemize ait Küçük Kumla  Köyü, Şükrü Alemdar Mah. Çarşı içerisinde   bulunan  dükkanın  işletme hakkı ihaleye çıkartılmıştır.           
 
  MADDE   2 = İhale 2886 sayılı kanunun 45/a  maddesine istinaden Açık Artırma usulu ile ihale edilecektir.
 
  MADDE   3 = İşletme hakkı ihalesi 31/03/2010 tarihinde Çarşamba günü saat  09:00’da   Belediye Encümeni  huzurunda yapılacaktır.
 
  MADDE   4 = Dükkanın işletme hakkı süresi 3 yıldır.
 
MADDE   5 = İhaleye katılacaklardan aşağıdaki  belgeler istenecektir.

   
 1. İkametgah  ve Nüfus sureti.
 2.  
 3. Tebligat  adresini göstermeleri
 4.  
 5. Şartnamede  yazılı teminatları 31/03/2010 saat 09:00’a kadar Belediye veznelerine  yatırmaları.
 6.  
 7. Şirketlerden  temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 8.  
 9. SGK’dan  ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
 10.  
 11. Belediyemize  borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.

MADDE   6 =   İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6  olarak Kati teminat alınır. Bu  teminat, ihale üzerinde kalan şahıs ve kuruluşlardan alınan bütün teminatlar  işletmecilikten kaçınmaları, kanuni süre içinde sözleşme yapmadıkları   hallerde teminatları  yakılarak Belediyeye irat kaydedilecektir.
 
  MADDE   7 =   İhale komisyonu Belediye Encümenidir. İhale komisyonu gerekçesi kararda   belirtmek suretiyle  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Karara itiraz edilemez.
 
  MADDE   8 =   Bu şartnamede belirlenen işletme hakkı süresi, yapılacak ihalenin ihale  tarihinden   itibaren 7 gün içinde  mukavele yapılacaktır. Mukavele yapılmadığı takdirde teminatı  yakılarak Belediyeye  irat kaydedilecektir.
 
  MADDE   9 =   İhale komisyonu tarafından alınacak ihale kararı Belediye Başkanlığı  veya  Encümenince İhale  tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onaylanır. İhale kararı   onaylandığı günden  itibaren 7 gün içinde müşteri veya vekiline bildirilir.
 
  MADDE 10 =  Mukavele müddeti bittiğinde müstecir işletme  hakkı verilen dükkan için bu hakkı   alan kişi ve  kuruluşlar tarafından Belediye yetkililerine ilk günkü gibi noksansız   anahtarlarını teslim  edecektir.
 
  MADDE 11 =  İşletme hakkı verilen işyeri müsteciri  işyerini sabotaj, yangın, sel ve diğer afetlere   karşı korumak için her türlü tedbiri  alacaktır.
 
  MADDE 12 =  Bu işletmelerde Belediyece verilen tarifeler  dışına çıkılmayacaktır. İşletmeci   kendine tahsis edilen  alanın dışına taşmayacaktır. 
 
  MADDE 13 =  Dükkanın devir hakları yoktur. Kiracı  Belediyenin muvakatı almadan kendisine   ortak alamaz bu bir  tahliye sebebidir. İşletme hakkı verilen yerler içinde  Belediyemizin bilgisi  dışında tadilat yapamaz ve amacı dışında kullanamaz.
 
  MADDE 14 =  Yukarıda belirtilen hususlarla birlikte bu  şartnameye veya işletme sözleşmesinin   özel şartlar bölümüne  ilave edilen kurallara işletmecinin riayet etmemesi halinde   2886 sayılı yasanın  62. maddesi dikkate alınarak işletmeci hakkında Belediyemizcegerekli işlemler  yapılır.

MADDE 15 =  İkinci ve Üçüncü yıla ait kira bedelleri  birinci yıl kira bedeline ek olarak Belediye   Encümeni tarafından  görüşülerek arttırılır.
 
  MADDE 16 =  Dükkana ait Elektrik, Telefon ve abone  işlemleri işletmeciye ait olup, abone  işlemlerini de kendi  adına yapılacaktır. Ayrıca her türlü hasarı giderecektir. Boya,   badana, bakım ve bina  giderleri işletmeciye aittir. Bu gibi konularda mal sahibinden  herhangi bir hak talep  edilemez.
 
  MADDE 17 =  Kiracı dükkanı daima temiz tutacaktır. Pis ve  bakımsız olduğu tespit edildiği an   tahliye sebebi  sayılacağından söz konusu yeri hiçbir mahkemeye lüzum kalmadan   tahliye edecektir.
 
  MADDE 18 =  Müstecir gerek yasalara ve gerekse Belediye  Talimatnamelerine uymaya mecburdur  İşletilen yer Belediye  sınıf ve küşat yönetmeliğinde belirtilen duruma uygun birinci   sınıf vasıflara haiz  olacak ve tezyin edilecektir.
 
  MADDE 19 =  İşletme sahibi Belediyemizce yapılacak  kontroller sırasında kanunlara ve yönetmeliklere  uymaması halinde ve  işletmeye açılmadığının Belediyemizce tespiti halinde mukavelesi  Belediyemizce tek taraflı feshedilecektir. Ayrıca  kendisine ait kesin teminatlar Belediyemize  irat kaydedilecektir. Bu  durum işletmecinin kabul ve taahhüdünü peşinen kabul eder. Ayrıca   bu durumda işletmeci 3  (Üç) gün içinde işletmeyi boşaltacaktır.
 
  MADDE 20 =  3 yıllık sözleşme süresi sonunda işletme  hakkının aynı kiracıya verilmesi düşünülürse  yeni dönem aylık kira  bedelinin Belediye Encümeni’nce tespit edileceğini kiracı kabul  eder. Belediye  Encümeni süreyi uzatmaya veya ihaleye çıkartmaya serbesttir. Dükkan tekrar
  ihaleye çıkarıldığında  eski işletmecide ihale kalmadığı takdirde yeni sahibine teslim   edecektir. Etmediği  takdirde veya mahkemeye başvurduğu takdirde dava bitene kadar yeni  ihale bedeli üzerinden  ceza-i tazminat işletmeciden istenecektir.
 
  MADDE 21 =  İşletmeci ile Belediyemiz arasında vukuu  bulacak itilafların hal merci-i Gemlik Mahkemeleri  ve İcra daireleridir.
 
  MADDE 22 =  Müstecir her zaman 2886 Sayılı Devlet İhale  kanunu hükümlerine tabii olduğunu kabul   ve taahhüt eder.
 
  MADDE 23 =  Yukarıdaki maddelerin ihlali tahliye sebebi  sayılacağından hiçbir zaman mahkemeye lüzum  kalmadan derhal işyerini  Belediyemize teslim edecektir.
 
  MADDE 24 =  İş bu şartname sözleşme hükümleri yerine  geçerlidir.
 
MADDE 25 =  İş bu şartname 25 maddeden ibarettir.