KİRALAMA

Tarih/Saat:  26/09/2012 – 09:30

Muhammen Bedeli :  250,00 TL+KDV(Aylık)

Teminat Tutarı: 270,00 TL

YAPILACAK OLAN İHALE

İHALENİN KONUSU : Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı Cius Alış Veriş Merkezi (AVM),zemin katında bulunan 40 No’lu dükkanın kiraya verilmesi işi ihalesi
KİRA SÜRESİ : 3 Yıl
MUHAMMEN BEDEL : 250,00 TL+KDV(Aylık)
İHALE USULÜ  : Pazarlık usulü 51/g  
GEÇİCİ TEMİNAT  : 270,00 TL
ŞARTNAME BEDELİ : Ücretsiz
İHALENİN YERİ : Belediyemiz Encümen Toplantı Odasında
İHALE GÜNÜ- SAATİ : 26/09/2012 Çarşamba günü saat 09:30

İLGİLİLERE İLAN OLUNUR

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 5. Tüzel kişi olması halinde,Tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 6. SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 7. Adli Sicil kaydı
 8. Yer gördü belgesi
 9. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 10. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 11. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 12. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

İhaleye müracaat edenlerin 25/09/2012 Salı  günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili