ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
    GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
    
  Gemlik  Belediyesi İlçe sınırları içinde Evsel Atıkların Toplanması (Kalorifer külleri  dahil), Temizliği ve Nakliyesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık  ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda  yer almaktadır:

                

        İhale Kayıt Numarası

:

2010/543420

1-İdarenin

                                                                

        a) Adresi

:

Demirsubaşı    Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik/Bursa

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521    - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr


  2-İhale  konusu hizmetin

                                                

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Gemlik Belediyesi Sınırları Dahilinde    731 gün süre ile Evsel Atıkların Toplanması (Kalorifer külleri dahil),    Nakliyesi, Cadde/Sokakların  Elle Süpürülmesi, Atıkların Toplanması,     Nakliyesi, Pazaryerlerinin Temizliği, Atıkların Toplanması, Nakliyesi,    İri (Kaba) atıkların Toplanması, Nakliyesi, Konteyner Yıkama ve    Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi Hizmet Alımı işi.

b) Yapılacağı yer

:

Gemlik    Belediyesi ilçe sınırları dahilinde

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2011, işin bitiş tarihi 31.12.2012


  3- İhalenin

                                

        a) Yapılacağı yer

:

Gemlik    Belediye Başkanlığı Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik

b) Tarihi ve saati

:

08.12.2010    - 10:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya  Meslek Odası Belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu  gösterir belge,
    4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan  ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.  belgeler,
    K1,C2,L1,L2,R1,R2 belgelerinden herhangi birinin  aslını veya noter onaylı örneğini ibraz edeceklerdir.
    
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya  İmza Sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri  belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü  göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan  belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil  memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart  forma uygun belge,

                                                        

        4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe    ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az    olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki    kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama    bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
      Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka    referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer    belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki    yıla ait;
      a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
      b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
      a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
      İsteklinin;
      a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
      b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
      c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük    olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
      Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini    sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden    yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
      Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve    onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre,    son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait    gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak    oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri    özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da    vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya    gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

4.2.3. İş hacmini gösteren    belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan    önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
      b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya    bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı    yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
      Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
      Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden    işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının    ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi    birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli    kabul edilir.
      Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini    sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması    üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

                                                        

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe    ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren    bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya    benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer    ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici  işin vecibelerini yerine getirecek şekilde aşağıda    belirtilen araç ve ekipmanı bulundurmak zorundadır.
            Araçlar en az 2007 model olacaktır.
       1- 13+1,5    m3’lük Hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı                : 6 Adet
       2-     7+1 m3’lük Hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı                    : 4 Adet
       3-    Konteyner Yıkama Aracı                                                : 1 Adet 
       4- Sevk ve    İdare Aracı                                                       : 1 Adet  (Kontrolör tarafından    kullanılacaktır. Ayrıca şoför tahsis                                                                                                                    edilmeyecektir.)
      5- Elektronik Yer Altı Çöp Konteyneri Boşaltma Aracı : 1 Adet

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin    belgeler:

9001;2008 Kalite Yönetim Belgesi 
            14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi

        

Kalite yönetim sistem belgesi ve    çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite    edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu    Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca    akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi    zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu    Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca    akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca    düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon    Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu    tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk    Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme    kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan    belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması    zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

                

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak    kabul edilecek işler:

4.4.1.
            Kent içi temizlik Hizmetleri ve/veya çöp toplama ve nakli ve/veya cadde    ve sokakların el ve makine ile temizletilmesi hizmet alımı işleri.


    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
    
    6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
  Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı  uygulanmayacaktır.
  
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY  (Türk Lirası) karşılığı Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü  adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  zorunludur.
  
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresine  elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  da gönderilebilir.
  
  9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale  sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel  sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
  
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.