ÇÖP  TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
    GEMLİK  BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
    
  Gemlik Belediyesine Bağlı Olan Kurşunlu, K.Kumla ve  Umurbey Mahallerini Kapsayan 2. Bölgedeki Evsel Atıkların Toplanması (Kalorifer  külleri dahil), Nakliyesi, Cadde ve Sokakların süpürülmesi ve Temizletilmesi  Hizmet Alım İş hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu  maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin  ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

                

        İhale    Kayıt Numarası

:

2010/569493

1-İdarenin

                                                                

        a) Adresi

:

DEMIRSUBASI MAHALLESI AHMET DURAL    MEYDANI 1 16600 GEMLİK BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521 - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr


  2-İhale konusu  hizmetin

                                                

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

672 Gün süre ile Kurşunlu,    K.Kumla ve Umurbey Mahallelerinin bulunduğu 2. bölgede Evsel Atıkların    Toplanması (Kalorifer Külleri Dahil), Nakli ile Cadde ile Yolların süpürülüp    Temizletilmesi Hizmet İşi

b) Yapılacağı yer

:

Gemlik Belediyesi 2. Bölge    (Kurşunlu, Umurbey, K.Kumla Mahalleleri) sınırları dahilinde

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihi 01.03.2011,    işin bitiş tarihi 31.12.2012


  3- İhalenin

                                

        a) Yapılacağı yer

:

Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural    Meydanı No:1 Gemlik/Bursa

b) Tarihi ve saati

:

03.02.2011 - 10:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya  Meslek Odası Belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu  gösterir belge,
    4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan  ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.  belgeler,

    
 • K1,C2,L1,L2,R1,R2 belgelerinden herhangi birinin aslını veya       noter onaylı örneğini ibraz edeceklerdir.


    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya  İmza Sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri  belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü  göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan  belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil  memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart  forma uygun belge,

                                                        

        4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken    kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek    belgeler:

Teklif    edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek    tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya    da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
      Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka    referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2.    Bilanço veya eşdeğer belgeler:

İhalenin    yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
      a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
      b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
      a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
      İsteklinin;
      a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
      b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
      c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük    olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
      Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini    sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması    üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
      Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve    onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre,    son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait    gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak    oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri    özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da    vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya    gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
      Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu    bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer    belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu    belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri    ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan    yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin    sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3.    İş hacmini gösteren belgeler:

a)    İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir    tablosu,
      b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya    bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı    yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
      Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
      Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden    işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının    ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden    herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli    yeterli kabul edilir.
      Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini    sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması    üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
      
      Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu    sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir    tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç    önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan    yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin    sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

                                                        

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması    gereken kriterler:

4.3.1.    İş deneyim belgeleri:

Son beş    yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve    teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak    üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren    belgeler,

4.3.2.    Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici işin    vecibelerini yerine getirecek şekilde aşağıda belirtilen araç ve ekipmanı    bulundurmak zorundadır.
            
      Araçlar en az 2007 model olacaktır.

        
            
 • 13+1,5 m3’lük Hidrolik         sıkıştırmalı çöp aracı : 4 Adet
 •           
 • 7+1 m3’lük Hidrolik         sıkıştırmalı çöp aracı : 2 Adet
 •           
 •  Konteyner Yıkama Aracı         : 1 Adet
 •           
 • Sevk ve İdare Aracı : 1 Adet         (Kontrolör tarafından kullanılacaktır. Ayrıca şoför tahsis         edilmeyecektir.)
 •         

4.3.3.    Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

        
 • 9001;2008 Kalite Yönetim         Belgesi
 •       
 • 14001 Çevre Yönetim Sistem         Belgesi
           
 •     
        

 

      

Kalite    yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon    Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası    Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal    akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları    tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının,    Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal    akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu    olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini    sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit    edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan    teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından    akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen    ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon    Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde    geçerli olması yeterlidir.

                

4.4.    Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

        
            
 • Kent içi temizlik Hizmetleri         ve/veya çöp toplama ve nakli ve/veya cadde ve sokakların el ve makine         ile temizletilmesi hizmet alımı işleri.
 •         


    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
    
    6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
  Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı  uygulanmayacaktır.
  
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gemlik  Belediyesi SAtın Alma Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  zorunludur.
  
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği  gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  
  9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale  sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel  sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
  
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.