İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Demirsubaşı Mah., Ahmet Dural Meydanı Cius Alış Veriş Merkezi zemin katında bulunan 26 No'lu dükkanın işletme hakkı, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına ihale edilecektir.

  MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
26 No'lu Dükkan (11,8 m²) Cius AVM  300,00  TL+ KDV (Aylık)    324,00  TL

Dükkan  24/04/2013 Çarşamba günü saat 09:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 6. Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 7. Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi
 8. İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış,bağlı olduğu SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 9. Adli Sicil kaydı
 10. Yer gördü belgesi
 11. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 12. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 13. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 14. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

 

 

 

 

İhaleye müracaat edenlerin 24/04/2013  Çarşamba  günü saat 09:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.     

 

 

 Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili