T.C.
BURSA İLİ
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
       

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

      Mülkiyeti Belediyemize ait; 948 ada, 2 parselde Demirsubaşı Mah., Ahmet Dural Meydanı Cius Alış Veriş Merkezi zemin katında bulunan dükkanlar ile Eşref Dinçer  Mah. Ilıcaksu Mevkiinde bulunan odun deposunun, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhale, 13/02/2013 Çarşamba günü saat 09:30 'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her  dükkanın ve deponun  müracaatı ayrı olup, ihaleleride  ayrı ayrı yapılacaktır.

 

Sıra No

İlçe /Mahalle

    Dükkan  No

Kira Süresi
(Yıl)

Muhammen Bedel (aylık)

Muhammen
Bedel (3 yıllık) ve  (1 yıllık)   

Geçici Teminat
   % 3

1

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

 9 Nolu Dükkan

3

38,5

 370,00 TL +
%18 KDV

  13.320,00  TL

399,60 TL   

2

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

21 Nolu Dükkan

3

12,5

 250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

 270,00 TL

3

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

22 Nolu Dükkan

3

10

250,00 TL+%18 KDV

9.000,00 TL

 270,00 TL

4

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

28 Nolu Dükkan

3

13,7

225,00 TL+%18 KDV

8.100,00 TL

243,00 TL

5

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

32 Nolu Dükkan

3

11,3

250,00 TL+%18 KDV

9.000,00 TL

270,00 TL

6

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

33 Nolu Dükkan

3

11,3

200,00 TL+%18 KDV

7.200,00 TL

216,00 TL

7

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

34 Nolu Dükkan

3

13

250,00 TL+%18 KDV

9.000,00 TL

270,00 TL

8

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM

38 Nolu Dükkan

3

10,8

250,00 TL+%18 KDV

9.000,00 TL

270,00 TL

9

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM

39 Nolu Dükkan

3

11

250,00 TL+%18 KDV

9.000,00 TL

270,00 TL

10

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM

44 Nolu Dükkan

3

9,5

250,00 TL+%18 KDV

9.000,00 TL

270,00 TL

11

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

45 Nolu Dükkan

3

9,6

250,00 TL+%18 KDV

9.000,00 TL

270,00 TL

12

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

46 Nolu Dükkan

3

21,9

250,00 TL+%18 KDV

9.000,00 TL

270,00 TL

13

Gemlik/E.Dinçer Mah.(Odun Depoları)

15 Nolu Depo

1

297

220,00 TL+%18 KDV

2.640,00 TL

 79,20 TL

 

Bu taşınmazlara ait kira ihalesi, 13/02/2013 Çarşamba günü saat  09:30'da başlayarak sıra numarasına göre  Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda  ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 • İkametgah ve Nüfus sureti
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 • Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 • Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi
 • İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış,bağlı olduğu SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 • Adli Sicil kaydı
 • Yer gördü belgesi
 • Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 • İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 • Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

İhaleye müracaat edenlerin 13/02/2013  Çarşamba  günü saat 09:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 

 

Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili