İHALE İLANI 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ek 1 - KAPALI PAZARYERI KAT IRTIFAKI - A BLOK
Ek 2 - KAPALI PAZARYERI KAT IRTIFAKI - B BLOK
Ek 3 - KAPALI PAZARYERI KAT IRTIFAKI - C BLOK

1Gemlik Belediyesinin mülkiyetinde bulunan, Gemlik ilçesi Dr.Ziya Kaya Mah. 860 ada 3 parsel  - 861 ada 4 parsel - 862 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapılan Gemlik Belediyesi Kapalı Yeri A,B ve C blokta bulunan satış yerleri Salı günleri kurulacak Pazar için, Gemlik Belediyesi Encümenince “Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa” adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda 2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihale ile 10 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle pazarcılara kiraya verilecektir. 

1.1. Kapalı Pazar Yeri A,B ve C  blokta bulunan satış yerleri (listesi ve yerleşim planı şartname ekinde ) tekli ve çiftli gruplar halinde kiraya verilecek ve üzerinde kiracısı lehine mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilecektir. Bir kişi aynı günde en çok iki satış yeri kiralayabilecektir. Buna göre, çiftli grup kiralayan kişi başka satış yeri kiralayamaz, tekli satış yeri kiralayan ise en fazla iki satış yeri kiralayabilir.

1.2. İhale Tarihleri :
a) 1. İHALENİN TARİHLERİ: (Yönetmelik gereği sadece Gemlik’te ikamet eden pazarcı esnafı katılabilecektir)
22 KASIM 2016 Salı günü, saat:09.00’da : Sebze Meyve satış yerleri,
23 KASIM 2016 Çarşamba günü, saat:09.00’da : Tuhafiye Giyim satış yerleri,
24 KASIM 2016 Perşembe günü, saat:09.00’da : Diğer türdeki tüm satış yerleri.

Birinci ihalede kiralanmayan satış yerleri ise 2. İhalede kiraya verilecektir.

b) 2. İHALENİN TARİHLERİ: (Tüm pazarcı esnafı katılabilecektir)
28 KASIM 2016 Pazartesi günü, saat:09.00’da : Tuhafiye Giyim satış yerleri,
29 KASIM 2016 Salı günü, saat:09.00’da : Diğer türdeki tüm satış yerleri,
30 KASIM 2016 Çarşamba günü, saat:09.00’da : Sebze Meyve satış yerleri.          
İhale günü zaman yetersizliği sebebiyle yapılamayan ihale işlemlerine takip eden gün saat 09: 00'da devam edilecektir.

1.3. Kapalı Pazar Yeri A,B, ve C blokta bulunan satış yerlerinin üretici ve pazarcı satış yeri adedi, satış malzemesi türü, özellikleri ve tahmini bedeli ekli listede belirtilmiştir.

2 İhaleye Katılma Şartları:  

2.1. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’in 11/3ncü maddesi hükmü gereği “Aynı Pazar yerinde, bir kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak en fazla iki satış yeri verilebilir.”  İhalede bir kişinin ikiden fazla satış yeri kiraladığının  tespiti durumunda ikiden fazla olan kısmı derhal iptal edilir.

2.2. İhaleye Katılacak pazarcılarda aranan şartlar:
a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
b) Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olmak.
c) Vergi mükellefi olmak.
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

2.3.İhaleye Katılacak üreticilerde aranan şartlar:
a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.
c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

2.4. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
Açık Teklif Usulü İhale ;
a) Kapalı Pazar yeri kiralama şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu,
c) Nüfus cüzdanı sureti,
ç) 11.10.2016 tarihinde Gemlik Belediyesi mücavir alan sınırları içinde oturduğunu gösterir İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden) ve oda kaydı belgesi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
f) Vergi Dairesinden kayıt belgesi ve borcu yoktur belgesi (İhale tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış)
g) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmediğine dair belediyeden alınacak belge,
ğ) Şartname alındı makbuzu,
h) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış “Borcu yoktur belgesi”,
ı) Yer görme belgesi,
i) Sebze meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.,

3 - Pazar Yeri ihalesine katılacakların gerekli belgeleri yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte kiralama şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini ihale günleri saat 08:30a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

4 - İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelinin ilk taksidini (ihale bedelinin 1/18’ini) peşin olarak ödeyecektir.Pazar yerleri toplam bedel aylık olarak 18 taksit halinde ödenecek olup, kalan 17 taksit takip eden ayın 15’inde başlamak üzere her ayın 15’inde belediyemize ödenecektir.  Kiracı, ihale bedelinin tamamını sözleşme tarihinde peşin olarak öderse %10 (yüzde on) peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.                      

5 - Kapalı Pazar Yerindeki Satış Yerleri'nin kira ve sınırlı ayni hak süresi 10 (on) yıldır.

6 - Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin 2. fıkrasındaki “...sınırlı ayni hak tesisi işleminde ise ilgili belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilir” hükmü öncelikli olarak uygulanacaktır. Bu sebeple ilk ihaleye sadece Gemlik’te ikamet eden ve bunu belgeleyen pazarcı esnafı katılabilecektir. İlk ihalede kiralanmayan satış yerleri ikinci ihalede tüm pazarcı esnafına kiralanacaktır.    

7 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

8 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 -Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.   

10- İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

11- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

           

Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan YardımcısıEK: Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Listesi.