DİJİTAL ARŞİVLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
GEMLİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Dijital Arşivleme Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İKN

:

2022/824210

1-İdarenin

a) Adı

:

GEMLİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

HAMİDİYE MAH. KUVAYİ MİLLİYE BULVARI NO: 138 16600 GEMLİK/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2245134521 - 2245138992

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın


a) Adı

:

Dijital Arşivleme Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 kalemden oluşan; imar arşiv belgelerinin dijitalleştirilmesi hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Gemlik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 6(Altı) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin


a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.09.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Gemlik Belediyesi Hizmet Binası İhale Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

- Teklif değerlendirme puanlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere, istekliler gerekli belgeleri Puanlama tablosundaki sıralamaya göre indekslenmiş olarak teklif dosyasında bulunacaktır. - İhale kapsamında istenilen "Yerinde Görüldü Belgesi" ihale ilan tarihi itibariyle idarenin (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) imzası olacak şekilde teklif dosyasında bulunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Yapı ruhsat arşiv taraması ve dijitalleştirilmesi işi, fiziksel olarak hazırlanmış aynı zamanda dijital arşiv yönetim sistemi (DAYS) ile kontrol edilebilir iş bitirmesi, Web Tabanlı Yazılım Geliştirme Projesi, Arşiv Sayısallaştırılması Servis Büro Hizmeti ile ilgili iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:45
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:55
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )
Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Toplam İş Bitirme Kapasitesi Son beş yılda toplamda kamu veya özel sektörde yapılan dijital arşiv sayısallaştırma projesi ( tasnif ve tarama dahil ) benzer iş büyüklüğü tecrübesi *1.000.000 Evrak Dijitalleştirme 5 Puan *1.000.001-7.000.000 Evrak Dijitalleştirme 10 Puan *7.000.001-14.000.000 Evrak Dijitalleştirme 15 Puan *14.000.001-21.000.000 Evrak Dijitalleştirme 20 Puan *21.000.001 ve üzeri Evrak Dijitalleştirme 25 Puan Son 5 yıl içinde bitirmiş olduğu benzer iş kapsamında İş Bitirme Belgeleri
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri: Yüksek olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Toplam İş Bitirme Kapasitesi Son beş yılda toplamda kamu veya özel sektörde yapılan dijital
arşiv sayısallaştırma projesi ( tasnif ve tarama dahil ) benzer iş büyüklüğü tecrübesi *1.000.000 Evrak Dijitalleştirme 5 Puan *1.000.001-7.000.000 Evrak Dijitalleştirme 10 Puan *7.000.001-14.000.000 Evrak Dijitalleştirme 15 Puan *14.000.001-21.000.000 Evrak Dijitalleştirme 20 Puan *21.000.001 ve üzeri Evrak Dijitalleştirme 25 Puan Son 5 yıl içinde bitirmiş olduğu benzer iş kapsamında İş Bitirme Belgeleri

        25

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 10 )
Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İstekli Adına İhale Tarihi İtibariyle Geçerli Kalite Standartları Belgesi İsteklinin kalite standart belgelerine sahip olması ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ( 5 puan )ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi (5 puan ) İstekli Adına İhale Tarihi İtibariyle Geçerli Kalite Standartları Belgesi
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri: Yüksek olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

İstekli Adına İhale Tarihi İtibariyle Geçerli Kalite Standartları Belgesi İsteklinin kalite
standart belgelerine sahip olması ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ( 5 puan )ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi (5 puan ) İstekli Adına İhale Tarihi İtibariyle Geçerli Kalite Standartları Belgesi

     10

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 20 )
Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Uzman Personel Durumu İstekli bünyesinde en az 2 yıl sürede çalışan Üniversitelerin Belge Bilgi Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon ya da Mühendislik bölümlerinin birinden mezun proje yöneticisi bulunması. 1 Personel 5 Puan 2 Personel 10 Puan Proje kapsamında görevlendirilecek Proje Yöneticisinin daha önce yönettiği benzer iş proje sayısı 3 Proje: 5 puan 5 Proje: 10 puan Diploma/ SGK işe giriş bildirgesi/ Kurum ve kuruluşlardan alınan proje yönettiğine dair resmi belge
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri: Yüksek olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Uzman Personel Durumu İstekli bünyesinde en az 2 yıl sürede çalışan Üniversitelerin Belge Bilgi Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon ya da Mühendislik bölümlerinin birinden mezun proje yöneticisi bulunması. 1 Personel 5 Puan 2 Personel 10 Puan Proje kapsamında görevlendirilecek Proje Yöneticisinin daha önce yönettiği benzer iş proje sayısı 3 Proje: 5 puan 5 Proje: 10 puan Diploma/ SGK işe giriş bildirgesi/ Kurum ve kuruluşlardan alınan proje yönettiğine dair resmi belge

    20

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.