GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞ/TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

GEMLİK BELEDİYESİ SINIRLARI        İÇİNDEKİ KONUT VE İŞYERLERİNE AİT EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI İLE CADDE VE        SOKAKLARIN TEMİZLENMESİ HİZMET ALIM İŞİhizmet alımı 4734 sayılı Kamu        İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale        edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt No : 2010/47525

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

DEMİRSUBAŞI MAH. AHMET DURAL MEYDANI        NO:1 GEMLİK/BURSA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

224 5134521-27 - 224 5134528

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

gemlik@gemlik.bel.tr-destek@gemlik.bel.tr

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği        internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr

           
           
                                 

 

2. İhale Konusu hizmetin

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

9 Adet 13+1,5 M3´lük        Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracı, 7 Adet 7+1 M3´lük        Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracı, 1 Adet Konteyner Yıkama        Aracı, 1 Adet Sevk İdare Aracı, 1 Adet Elektronik Yer        Altı Çöp Konteyneri Boşaltma Aracı ve 130 Personel ile Evsel        Atıkların Toplanması, Taşınması. Temizlenmesi ( Soba ve Kalorifer Külleri        Dahil) , Cadde, Sokak ve Bordürlerin Süpürülmesi, Pazar Yerlerinin        Temizliği, Yıkanması ve Nakliyesi, Konteynerlerin Yıkanması Hizmet İşi

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

Gemlik Belediyesi sınırları        dahilinde

 

 

c ) İşin Süresi

:

911 (dokuzyüzonbir) gündür.        05/07/2010-31/12/2012

           
           
                                                                                                  

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Gemlik Belediyesi Hizmet Binası        Düğün Salonu

 

b ) Tarihi ve Saati

:

04.06.2010 - 14:00

                                 

 

UYARI : Bu İhale        Yıllara Yaygındır ve ihale süresi 2-3 yıldır.(3 yıl dahil)
                              4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik        değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma        şartları ve istenilen belgeler:

 

                                                                                                                                          

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı          olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
                              4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya          sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale          tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu          gösterir belge,
                              4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı          bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale          tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı          olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi          veya İmza Sirküleri;
                              4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                              4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin          ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki          görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu          bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,          bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri          veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli          imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari          Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari          Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin alt          yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki          olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş          deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından          fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi          odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya          yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından          ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye          doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,          standart forma uygun belge

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe        ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
                        Teklif edilen bedelin % 10 undan , az olmamak üzere istekli tarafından        belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya        gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren        banka referans mektubu,
                        Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka        referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
                       
                        4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
                        İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
                        a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
                        b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
                        a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması        yeterlidir.İsteklinin;
                           a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar)        en az 0,50 olması
                           b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en        az 0,10 olması,
                           c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının        0,75’den küçük olması,
                        yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
                        Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait        belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının        ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına        bakılır.
                        Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve        onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere        göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki        yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden        bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç        defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali        müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda,        yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak        oranlar aranmaz.

           

                           4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
                            a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir        tablosu,
                            b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının        veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin        yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,Bu belgelerden        birinin sunulması yeterlidir.
                            Toplam cironun teklif edilen bedelin %9’undan, taahhüt altında devam eden        işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal        tutarının ise teklif edilen bedelin %6’sından az olmaması gerekir. Bu        kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin        belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
                        Bu kriterleri bir önceki yılda        sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde        son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik        kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

                       

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe        ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
                        Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul        işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak        üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren        belgeler,
                        4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
                        Mevkici 52 Adet
                        Mevkici (Sezonluk 5        ay) 26 Adet
                        Atık toplama        işçisi 34 Adet
                        Şöför  17 Adet
                        Kontrolör 1 Adet
                                                               Toplam 130 adet personel çalıştırılacaktır.
                       
                        4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite        raporu
                        1) 13+1,5 m3´lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp        Aracı                    :        9 Adet  (Kendi malı veya Taahhüt)
                        2) 7+1 m3´lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp        Aracı                                : 7 Adet  (Kendi malı veya Taahhüt)
                        3) Konteyner Yıkama        Aracı                                                           : 1 Adet  (Kendi malı veya Taahhüt)
                        4) Sevk ve İdare        Aracı                                                                  : 1 Adet  (Kendi malı veya Taahhüt)
                        5) Elektronik Yer Altı Çöp Konteyneri Boşaltma        Aracı                  : 1 Adet  (Kendi malı veya Taahhüt)
                         
                       
                        4.3.4. Kalite ve standarda ilişkin belgeler
                        Kalite ve standarda ilişkin belgeler: 9001;2000 Kalite Yönetim Sistem        Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgelerinin sunulması        gerekmektedir.Bu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından        akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon        Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon        kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından        düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası        Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal        akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu        olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini        sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit        edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli        olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle        kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite        edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve        TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk        Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

 

4.4. Bu ihalede        benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1  Kent içi temizlik hizmetleri ve/veya çöp        toplama ve nakli ve/veya cadde ve sokakların el ve makine ile temizletilmesi        hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

           
           
                                                                                                     

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı        teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhale yerli ve yabancı tüm        isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı        uygulanmayacaktır

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk        Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif        verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine        kadar Gemlik Beledilyesi Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim        edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da        gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, Götürü        bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan        istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu        ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif        ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri        tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen        tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan)        takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum        olarak ihaleye teklif verilemez.

           
           
   
       


\r\n\r\n