İHALE İLANI

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Gemlik Bediyesi'nin hissedarı olduğu Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri Anonim Şirketine ait 669.635,15 miktarındaki Gemlik Belediyesi Hisse Senetlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale ile satışı yapılacaktır. İhale 06.12.2016 Salı günü saat 09:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No : 138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

2- Gemlik Belediyesi'ne ait toplam hisse senetlerinin tahmini satış bedeli yaklaşık olarak 103.321.890-TL olup geçici teminat bedeli 3.099.656,70-TL dir.

3 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

Kapalı Teklif Usulü ;

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtalık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h)Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

ı)Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

i) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

j) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

k) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge

l) Şartname alındı makbuzu

m) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

4 - İhale bedelinin tamamı peşin olarak ödenebileceği gibi, % 25 i peşin kalan % 75 lik kısmıda 6 (altı) aylık dilimler halinde 3 (üç) 'er eşit taksitle toplam 18 ayda ödenebilecektir..

5 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

6 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhaleye teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 06.12.2016 Salı günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

8 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 1.000-TL yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı