İHALE İLANI
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   
1Gemlik Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan, Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mah. 860 ada 3 parsel  - 861 ada 4 parsel - 862 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapılan Gemlik Belediyesi Kapalı Pazar Yeri A,B ve C blokta bulunan satış yerleri, Salı ve Cumartesi günleri kurulacak Pazar için, Gemlik Belediyesi Encümenince “Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa” adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda, 2886 sayılı D.İ.K.'nun  51/g maddesi gereği Pazarlık Usulü ihale ile 10 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle pazarcılara kiraya verilecektir. 
1.1. Gemlik Belediyesi Kapalı Pazar Yeri A,B ve C  blokta bulunan  listesi ve yerleşim planı  ekte bulunan (EK-1 Salı günü ve EK-2 Cumartesi günü) tezgah yerleri  tekli ve çiftli gruplar halinde kiraya verilecek ve üzerinde kiracısı lehine mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilecektir. Bir kişi aynı günde en çok iki satış yeri kiralayabilecektir. Buna göre, çiftli grup kiralayan kişi başka satış yeri kiralayamaz, tekli satış yeri kiralayan ise en fazla iki satış yeri kiralayabilir.
1.2. Pazarın Kurulacağı Gün : Gemlik Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde EK-1 listedeki tezgah yerleri için Salı günleri ve EK-2 listedeki tezgah yerleri için Cumartesi günleri kurulacak pazardan Tezgah Yeri kiralayacaklar için geçerlidir.
1.3. İhale Tarihi : 27 TEMMUZ 2017 Perşembe günü, saat : 09.00’da Önce EK-1 listedeki Salı günü açılan tezgah yerleri için, sonra takiben EK-2 listedeki Cumartesi günü açılan tezgah yerleri için ihale yapılacaktır.
İhale günü zaman yetersizliği sebebiyle yapılamayan ihale işlemlerine takip eden gün saat 09. 00'da devam edilecektir.
  1.4. Kapalı Pazar Yeri A,B, ve C blokta bulunan satış yerlerinin üretici ve pazarcı satış yeri adedi, satış malzemesi türü, özellikleri ve tahmini bedeli ekli listelerde belirtilmiştir.
  2 İhaleye Katılma Şartları:
2.1. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’in 11/3ncü maddesi hükmü gereği “Aynı Pazar yerinde, bir kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak en fazla iki satış yeri verilebilir.”  İhalede bir kişinin ikiden fazla satış yeri kiraladığının  tespiti durumunda ikiden fazla olan kısmı derhal iptal edilir.
2.2. İhaleye Katılacak pazarcılarda aranan şartlar:
a) Sebze  meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,
b) Esnaf ve Sanatkarlar Odasına pazarcı olarak kayıtlı olmak,
c) Vergi mükellefi olmak,
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde Gemlik Belediyesince hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak,
d) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır,
2.3.İhaleye Katılacak üreticilerde aranan şartlar:
a) Sebze veya meyve üreticisi olmak,
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak,
c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde Gemlik Belediyesince hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak,
ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak,
     2.4. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
Açık Teklif Usulü İhale ;
a) Kapalı Pazar yeri kiralama şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu,
c) Nüfus cüzdanı sureti,
ç) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden) ve oda kaydı belgesi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
f) Vergi Dairesinden kayıt belgesi ve borcu yoktur belgesi (İhale tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış)
g) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmediğine dair belediyeden alınacak belge,
ğ) Şartname alındı makbuzu,
h) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış “Borcu yoktur belgesi”,
ı) Yer görme belgesi,
3 Kapalı Pazar Yeri ihalesine katılacakların  geçici teminat bedelini ihale tarihi gününden bir önceki gün  saat 16:30a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. Açık teklif usulüne göre ihale edilecek Kapalı Pazar Yerindeki Satış Yerleri için gerekli belgeleri  yukarıda ve kiralama şartnamesinde belirtilen maddelere göre hazırlayarak  ihale tarihi gününden bir önceki gün  saat 16:30a kadar Gemlik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.  
    4 - İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelinin ilk taksidini (ihale bedelinin 1/18’ini) peşin olarak ödeyecektir. Satış yerlerinin toplam bedeli aylık olarak 18 taksit halinde ödenecek olup, kalan 17 taksit takip eden ayın 15’inde başlamak üzere her ayın 15’inde belediyemize ödenecektir.  Kiracı, ihale bedelinin tamamını sözleşme tarihinde peşin olarak öderse %10 (yüzde on) peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.
5 - Kapalı Pazar Yerindeki Satış Yerleri'nin kira ve sınırlı ayni hak süresi 10 (on) yıldır.
6 - Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin 2. fıkrasındaki “...sınırlı ayni hak tesisi işleminde ise ilgili belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilir” hükmü daha önce uygulandığından bu ihalede tekrar uygulanmayacaktır.  
7 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.
8 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9 -Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL (Yüz Türk Lirası) Belediye veznelerine yatırarak şartname alabileceklerdir.
11- İş bu ihale ilanı, genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 EK- 1 : Salı günü için Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Listesi
EK -2 : Cumartesi günü için Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Listesi

 

Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı