KENT TEMİZLİĞİ, ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
GEMLİK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gemlik Belediyesi Mücavir Alanları İçinde;01/01/2017-30/09/2019 Tarihleri Arası Evsel Atıkların Toplanması, Kent Katı Atık Depolama Alanına Nakli , Cadde ve Sokakların Süpürülmesi, Pazar Yerlerinin Temizlenmesi, Konteynerlerin Yıkanması Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 


İhale Kayıt Numarası

:

2016/428819

1-İdarenin


a) Adresi

:

HAMİDİYE MAH. IRMAK SOKAK SOSYAL YAŞAM MERKEZİ NO: 138 16600 GEMLİK/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521 - 2245138992

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin


a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kalem 01/01/2017-30/09/2019 Tarihleri Arası Evsel Atıkların Toplanması, Kent Katı Atık Depolama Alanına Nakli , Cadde ve Sokakların Süpürülmesi, Pazar Yerlerinin Temizlenmesi, Konteynerlerin Yıkanması Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gemlik Belediyesi Sınırları İçinde

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 30.09.2019


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer

:

Hamidiye Mah.Irmak Sokak No:138 16600 Gemlik BURSA

b) Tarihi ve saati

:

23.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden almış oldukları K1-R1-R2-C2-L1-L2 Yetki belgesinin herhangi birinin asılını veya noter tasdikli suretlerini ibraz edeceklerdir. Ayrıca yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar için D2 yetki belgesinin asılını veya noter tasdikli sureti  ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

 

SIRA NO

ARACIN CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ                            

ARAÇ ADETİ

AÇIKLAMA

KENDİ MALI ARAÇLAR

1

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu :Araç en az 2013 model ve üzeri en az 180 hp motor gücünde olmalıdır. Araç üst yapısı En az 15+1,5 m3 kapasiteli olacaktır.

5

33 AY

1

2

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu :Araç en az 2013 model ve üzeri en az 180 hp motor gücünde olmalıdır. Araç üst yapısı En az 15+1,5 m3 kapasiteli olacaktır. (Sezonluk)

2

12 AY

 

3

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu :Araç en az 2013 model ve üzeri en az 390 hp motor gücünde 4 dingil olacaktır. Araç üst yapısı En az 32+2 m3 kapasiteli olacaktır.

1

33 AY

1

4

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu :Araç en az 2013 model ve üzeri en az 170 hp motor gücünde olmalıdır. Araç üst yapısı En az 9+1,5 m3 En fazla 11 + 1,5 m3 kapasiteli olacaktır.

2

33 AY

1

5

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu :Araç en az 2013 model ve üzeri en az 140 hp motor gücünde olmalıdır. Araç üst yapısı En az 7+1 m3 kapasiteli olacaktır.

4

33 AY

 

6

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu :Araç en az 2013 model ve üzeri en az 140 hp motor gücünde olmalıdır. Araç üst yapısı En az 7+1 m3 kapasiteli olacaktır. (Sezonluk)

2

12 AY

 

7

Geri Dönüşümlü Konteyner Yıkama Aracı :Araç en az 2013 model ve üzeri en az 280 hp motor gücünde olmalıdır. Araç üst yapısı En az 6 ton temiz 4 ton pis su hazneli, geri dönüşümlü (su arıtmalı) sıcak su buharlı çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte üniteli olacaktır.

1

12 AY

 

8

VakumluYol Süpürme Aracı :Araç en az 2013 model ve üzeri en az 170 hp motor gücünde olacaktır. Araç üst yapısı En az 4 m3, En fazla 5 m3 yüksek basınçlı yol yıkama sistemli (Çift taraflı sağ-sol fırçalı) kapasiteli olacak olup, En az 1700 lt temiz su deposu olacaktır.

1

33 AY

1

9

Damperli Araç :Araç en az 140 beygir gücünde, asgari 5 m3  kapasiteli damper kasalı olacaktır.

1

33 AY

 

10

Kontrol Aracı (Binek):Araç En Az 75 HP gücünde Düz Vites ve Dizel Yakıtlı olacaktır. (Aylık ortalama 4.000 km yol gidecektir.)

2

33 AY

 

11

Kazıcı Yükleyici :İş makinası En az 100 HP motor gücünde olacaktır. (aylık toplam 104 saat üzerinden çalıştırılacaktır. 

1

33 AY

1

12

Su Tankeri (Arazöz):En az 280 HP gücünde en az 15 ton su taşıma kapasiteli olacaktır. (Sezonluk)

1

12 AY

1

13

Pick-up 4*2:Araç En az 105 HP  Pick-Up-Çift Kabin ve  Dizel olacaktır.

1

33 AY

 

14

Yarım Otobüs :En az 150 beygir gücünde en az 29+ 1 kişilik personel taşıma ve Diğer hizmetler için aracın üzerine Gemlik Belediyesi tanıtımı yapılacak. Giydirilme ücreti   Gemlik Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Aracın yakıtı idare tarafından karşılanacaktır.

2

33 AY

1

15

Minibüs :En az 15+1 Kişilik – En az 110 HP (Sezonluk)

1

12 AY

 

16

Binek Araç :Araç En Az 75 HP gücünde Düz Vites ve Dizel Yakıtlı olacaktır. Aracın yakıtı idare tarafından karşılanacaktır. (Aylık ortalama 3.000 km yol gidecektir.)

2

33 AY

 

17

Vakumlu Yol Süpürme Aracı 16 ZB 858 2008 Model Mercedes Kamyon (170 KW) (İDARE MALI)

1

33 AY

 


18

Süpürge Aracı16 GEM 007 2008 Model Azura Concept 61KW(83Hp) (İDARE MALI)

1

33 AY

 


19

Süpürge Aracı16 GEM 008 2008 Model Azura  Concept 61 KW (İDARE MALI)

1


33 AY

 

Yukarıdaki listede model yılları belirtilmeyen tüm araçlar dizel motorlu, en az 2013 model veya üstü olacaktır.
          Bu İhale Kapsamında İstenilen Araçlardan:  Kendi malı olarak belirtilen 5 adet aracın  (Hidrolik sıkıştırmalı Çöp kamyonu 15+1,5 m3, Hidrolik sıkıştırmalı Çöp kamyonu 32+2 m3, Hidrolik sıkıştırmalı Çöp kamyonu 9+1,5 – 11+1,5 m3 (Sistemli yol süpürme Aracı ile Sulama Tankeri Arazöz) teknik şartnamede belirtilen nitelikte Teknik özelliklerine haiz olduğunu belirtir belgelerden; Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı, sunulan aracın şasi numarasını içeren , AİTM (Araçların İmal, Tadil ve Montajı) Münferit Araç Uygunluk belgesi ile,
          Kendi malı olarak belirtilen 1 adet yarım otobüsün, imalatçı veye ithalatçı Türkiye distribütörü tarafından onaylanan uygunluk belgesi ile, 
          Kendi malı olarak belirtilen 1 adet iş makinesinde (Kazıcı Yükleyici)  ise Teknik Şartnamede belirtilen nitelikte Teknik özelliklerine haiz olduğunu belirtir belgelerden; yetkili kuruluşlarca düzenlenen “İş Makinası Tescil Belgesi'nin imalatçı veya ithalatçı Türkiye distribütörü tarafından onaylanan Teknik Raporu'nun ”  teklif dosyası kapsamında sunulması gereklidir.
İsteklinin Kendi Malı Olan Makine,Teçhizat Ve Diğer Ekipman, Ruhsat, Fatura, Demirbaş Veya Amortisman Defterine Kayıtlı Olduğuna Dair Noter Tespit Tutanağı Yada Yeminli Mali Müşavir Raporu Veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu İle Tevsik Edilir.
Geçici İthalle Getirilmiş Veya Finansal Kiralama Yolu İle Edinilmiş Makina Ve Ekipman , Kira Sözleşmesinin Sunulması Ve İhalenin İlk İlan Veya Davet Tarihine Kadar Olan Kiralarının Ödendiğinin Belgelenmesi Şartı İle İsteklinin Kendi Malı Sayılır.  

           Yukarıda 17,18 ve 19. maddelerde cinsi ve miktarları belli olan süpürge araçları idare tarafından verilecektir. Bu araçların tamir, bakım, akaryakıt, montaj ve bazı giderleri yükleniciye aittir. Araçların kasko ve sigorta giderleri idare tarafından karşılanacaktır.
           İdare tarafından verilecek araçların tüm fonksiyonları çalışır durumda iş başlangıcında teslim edilecek olup, iş bitiminde aynı koşullarda teslim alınacaktır.

 

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

1- TSE 13111 İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi,
2- ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi,
3- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretlerini ibraz edecektir

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Çöplerin hidrolik ekipmanlı araçlarla toplanması ve nakli, kent içinin el veya makina ile süpürülmesi ve temizlenmesi hizmetleri   


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gemlik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.