BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR
GEMLİK BELEDİYESİMUHTARLIKLAR VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜGemlik Belediyesi2020 Yılı Dijital Baskı İşlerinin Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası

:

2019/591902

1-İdarenin


a) Adresi

:

HAMİDİYE MAH. IRMAK SOKAK SOSYAL YAŞAMMERKEZİ NO: 138 16600 GEMLİK/BURSA

b) Telefonve faks numarası

:

2245134521 - 2245138992

c) ElektronikPosta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

ç) İhaledokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusuhizmetin


a) Niteliği,türü ve miktarı

:

16 Kalem ile Billboard Afiş, Vinil ,Raket Pano, Folyo ve Delikli Folyo Basım ve Asımı Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idarişartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağıyer

:

Gemlik Belediyesi Sınırları İçinde

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin


a) Yapılacağıyer

:

Hamidiye Mah.Irmak Sokak No:138 16600Gemlik BURSA

b) Tarihive saati

:

13.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaİmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğininortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileribelirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamınınbir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünügöstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösterenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirtarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriyedoğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standartforma uygun belge,


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve maliyeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösterenbelgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren birsözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere,ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerveya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabuledilecek işler:

4.4.1.
Her türlü ilan,duyuru, dijital baskıişleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhaledokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerindene-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adreseiadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İsteklilertekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerineihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler içinteklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerindenbirim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir.

10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez.

13. Buihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan enavantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.