AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
GEMLİK BELEDİYESİ TÜMMÜDÜRLÜKLERGemlik BelediyesiBünyesinde Çalışan Araçlara Akaryakıt Ürünleri (95 Oktan Kurşunsuz Benzin,Motorin (Euro Dizel)) Alımı alımı4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ileihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yeralmaktadır:


İhale Kayıt Numarası

:

2019/580317

1-İdarenin

a) Adresi

:

HAMİDİYE MAH. IRMAK SOKAK SOSYAL YAŞAMMERKEZİ NO: 138 16600 GEMLİK/BURSA

b) Telefonve faks numarası

:

2245134521 - 2245138992

c) ElektronikPosta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

ç) İhaledokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın


a) Niteliği,türü ve miktarı

:

Akaryakıt Ürünleri (425 000 LitreMotorin (Euro Dizel) - 8 000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin) Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idarişartnameden ulaşılabilir.

b) Teslimyerleri

:

Gemlik Belediyesi araçları ve işmakinalarına

c) Teslimtarihi

:

01.01.2020-31.12.2020 tarihleriarasında idarenin araçları için talep edildiği miktarda akaryakıtalınacaktır. Yüklenicinin daha önceden göstereceği Araç Tanıma SistemliAkaryakıt istasyonlarında idarenin araçlarına ve iş makinelerine yakıtcinslerine göre litre cinsinden dağıtım yapılacaktır


3- İhalenin


a) Yapılacağıyer

:

Hamidiye Mah.Irmak Sokak No:138 16600Gemlik BURSA

b) Tarihive saati

:

10.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesiiçin ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyetbelgesi veya belgeler:
1-İstekli, akaryakıt olarak tanımlananürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair EPDK hükümlerine uygun olarakalınmış Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini idareye sunacaktır.
2- İstekli Tüpraş Standartlarına uygunolmak üzere; Gemlik İlçesinde veya Belediye Sınırları içinde en az birinde araçtanıma sistemli (TAŞIT TANIMA SİSTEMİ) akaryakıt istasyonu olduğuna dairbelgeyi sunucaklardır.
3- İhaleye katılacaklar ihale dosyalarıiçinde akaryakıtı verecek olan istasyona ait ilgili mercilerden alınmış işyeriaçma ve çalışma ruhsatının aslını veya noter onaylı örneğini yada idarece aslıgörülmüş onaylı örneğini sunacaklardır 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veyaimza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonradüzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisizolarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve maliyeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösterenbelgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren birsözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilenbedelin % 30 oranındanaz olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyiminigösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veyaimalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunugösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkilitemsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdakibelgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veyabelgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdakibelgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen SanayiSicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslekodası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslekodası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslekodası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkinYerli Malı Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabuledilecek işler:

4.4.1.
İş deneyim belgeleri; benzer iş olarakÜlkemiz rafinerilerinde üretilen veya dışardan ithal edilen akaryakıtürünleri (Benzin-Motorin) satışı işleridir. Petrol ürünleri konulu iş dışındaiş deneyimi kabul edilmeyecektir.    


5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhaledokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerindene-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adreseiadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İsteklilertekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerindenvereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir malkalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir.

10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez.

13. Buihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan enavantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.