GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale, Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No : 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra
No

Mahalle/İlçe

Ada/Parsel

Niteliği/İmar Durumu

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Tarih Saat

 1

Engürücük Mah./Gemlik

104 / 4

9.443,85 

Arsa /Depolama Alanı

5.000.000-TL

150.000-TL

09.03.2018   09:00

  2

Umurbey Mah./Gemlik

147 /12

Tamamı 1808,81 (1211 m² bina) 

Zeytin İşl. ve Satış Binası-Konut dışı kentsel çalışma alanı

2.100.000-TL

63.000-TL

13.03.2018   09:00

 
2 - Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenecektir
3 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.
4 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını ihale gününün olduğu sabah saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.  
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir. 
7 -  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.