GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

            1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 04.12.2015 Cuma günü saat 10:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No : 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

Sıra
No

Mahalle/Sk.

Ada

Parsel

Cinsi/İmar         Durumu

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

1

Hisar Mahallesi

455

1

3260 m²

Arsa/Otel Alanı

4.000.000 TL

120.000 TL

 

            2 İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir;          

 1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
 2. Taşınmaz mal satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 3. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 4. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
 5. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtalık veya Nüfus Müdürlüğü)
 6. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 7. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
 8. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 9. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 10. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 11. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 12. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve  borcunun bulunmadığına dair belge
 13. Şartname alındı makbuzu
 14. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 15. Yer görme belgesi

3 -  Taşınmazın bedeli peşin ödenecektir.
4 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 04.12.2015 Cuma  günü saat 09:30a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında  teslim etmeleri zorunludur.  
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
8 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

                   
Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı