GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Tarih/Saat      :  18.12.2015- 11:30 
Tahmini bedel         :  4.000.000 TL
Teminat Tutarı       :     120.000 TL

 

İHALENİN KONUSU : Gemlik Hisar Mah. Ormankampı Mevkii 455 ada 1 parselde bulunan taşınmaz (arsa) satış ihalesi        
TAHMİNİ BEDEL : 4.000.000 TL
İHALE USULÜ  : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/e maddesi uyarınca Pazarlık Usulü   
GEÇİCİ TEMİNAT  : 120.000 TL
ŞARTNAME BEDELİ : 250 TL
İHALENİN YERİ : Gemlik Belediye Başkanlığı Kent Konseyi Toplantı Salonu


İLGİLİLERE İLAN OLUNUR

 

 1– İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir;

 1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
 2. Taşınmaz mal satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 3. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 4. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
 5. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtalık veya Nüfus Müdürlüğü)
 6. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 7. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
 8. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 9. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 10. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 11. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 12. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve  borcunun bulunmadığına dair belge
 13. Şartname alındı makbuzu
 14. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 15. Yer görme belgesi

2 -  Taşınmazın bedeli peşin ödenecektir.
3 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.
4 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 18.12.2015 Cuma  günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında  teslim etmeleri zorunludur.  
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
7 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

        

Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı