İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

      Gemlik ilçesi, Hamidiye Mah., Kumsal Sk.,112 ada, 1 parselde bulunan tuvaletin işletme hakkı, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir. İhale 04/07/2013 Perşembe günü saat 09:30 'da Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Sıra No

İŞİN NİTELİĞİ

Kira Süresi
(Yıl)

Muhammen Bedel (aylık)

Muhammen
Bedel (1 yıllık)   

Geçici Teminat
   % 3

1

Gemlik ilçesi,Hamidiye Mah.,Kumsal Sk.,112 ada,1 parselde bulunan tuvaletin işletme hakkının  kiraya verilmesi

1

23,68m²

 
1.000,00 TL +
%18 KDV

 

 12.000,00 TL+
%18 KDV

360,00 TL


İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 6. Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 7. İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış,bağlı olduğu SGK'dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 8. Adli Sicil kaydı
 9. Yer gördü belgesi
 10. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 11. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 12. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

         İhaleye müracaat edenlerin 04/07/2013  Perşembe  günü saat 09:00'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.                                 

Refik YILMAZ 
Belediye Başkan Vekili