GEMLİK İLÇESİ MUHTELİF YOL KENARLARINA BETON YAĞMUR    KANALI
            GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
           
        Gemlik İlçesi Muhtelif Yol Kenarlarına Beton    Yağmur Kanalı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu    maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin    ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

                                                                     

                İhale Kayıt Numarası

:

2011/112739

                                                                                                                                                                                                                                                                             

1-İdarenin

a) Adresi

:

Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural      Meydanı No:1 Gemlik/Bursa

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521 - 2245138992

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının      görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

     


        2-İhale konusu yapım işinin

                                                                                                                                                                                                                                             

                a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve      miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları      Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden      ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gemlik İlçesi Muhtelif Yol      Kenarları

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
              yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

     


        3- İhalenin

                                                                                                                             

                a) Yapılacağı yer

:

Gemlik Belediyesi Hizmet      Binası Düğün Salonu

b) Tarihi ve saati

:

01.08.2011 - 10:00

     


            4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik    değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
            4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
            4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya    da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
            4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya    sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek    odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya    kayıtlı olduğunu gösterir belge,
            4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı    bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin    içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu    gösterir belge,
            4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya    İmza Sirküleri.
            4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
            4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin    ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki    görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu    bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu    bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu    hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza    sirküleri,
            4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
            4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
            4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere    yaptırılamaz.
            4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan    belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait    olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan    ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci    mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği    tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu    gösteren belge.

     


        4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler      ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
      İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe      ilişkin kriter belirtilmemiştir.
      4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
      4.3.1. İş deneyim belgeleri:
      Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
      4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
      a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
      b) Teknik Personel:

     

 Adet               Pozisyonu        Mesleki      Unvanı                         Mesleki Özellikleri
1                    İnşaat Mühendisi/Mimar       2 Yıl Deneyimli
1              Harita      Mühendisi                       2 Yıl Deneyimli

     

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
        4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
        Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A/V Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
        4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
        İnşaat Mühündisliği ve Mimarlık
       
        5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre    belirlenecektir.
       
        6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
       
        7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
        7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gemlik Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü    adresinden satın alınabilir.
        7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları    veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
       
        8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresine    elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta    vasıtasıyla da gönderilebilir.
       
        9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş    kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam    bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,    üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
        Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
       
        10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere    kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
       
        11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
       
        12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
       
       
       
        13. Diğer hususlar:
      İhalede Uygulanacak Sınır Değer    Katsayısı (N) : 1,20

   
\r\n\r\n