GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
   
  Gemlik İlçesi Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi İçinde Suni Çim Halı Saha Yapımı  yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale  usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer  almaktadır.

               

        İhale    Kayıt Numarası

:

2011/136734

                                                                       

1-İdarenin

a) Adresi

:

Demirsubaşı    Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik - BURSA GEMLİK BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521    - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği    internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


    2-İhale konusu yapım işinin

                                                               

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve    miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları    Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden    ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

GEMLİK BELEDİYESİ ULUDAĞ    ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten    itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 75    (yetmişbeş) takvim günüdür.


    3- İhalenin

                               

a) Yapılacağı yer

:

GEMLİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI    DÜĞÜN SALONU

b) Tarihi ve saati

:

26.09.2011 - 10:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da  Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek  odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya  kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir  belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya  İmza Sirküleri.
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin  tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları  gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici  çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan  belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil  memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

               

        4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken    kriterler:

İdare    tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                                                       

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması    gereken kriterler:

4.3.1. İş    deneyim belgeleri:

Son on beş    yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif    edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer    işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2.    Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar    Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik    Personel:

Adet    Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri

       
             
  • (1Adet) Mimar veya İnşaat         Mühendisi 5 Yıl Deney
  •          
  • (1 Adet) Harita Mühendisi 5         Yıl Deneyimli
  •          
  • (1 Adet) Elektrik Teknikeri         veya Mühendisi 3 Yıl Deneyimli
  •          
  • (1 Adet) Makine Mühendisi         veya Teknikeri 3 Yıl Deneyimli
  •        
                                       

4.4.Bu    ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak    mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul    edilecek işler:

Yapım İşlerinde    İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan    A/XVIII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak    mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Mimarlık    ve İnşaat Mühendisliği


    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
   
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk  Lirası) karşılığı GEMLİK BELEDİYESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın  alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
   
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GEMLİK BELEDİYESİ SATINALMA  MÜDÜRLÜĞÜDEMİRSUBAŞI MAH. AHMET DURAL MEYDANI NO:1 KAT:3 GEMLİK/BURSA adresine  elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  da gönderilebilir.
   
    9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden  verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi  götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif  verilecektir.
   
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60  (altmış) takvim günüdür.
   
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
   
   
   
    13. Diğer hususlar:
    İhalede  Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

\r\n\r\n\r\n