BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
GEMLİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜGemlik merkez ve mahallelerinde (köy) bulunan Muhtarlıklar, Tuvaletler, Meydanlar, Okullar vb Kamu Yapılarının Yapım ve Tadilat İşlerinin Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası

:

2021/630820

1-İdarenin

a) Adresi

:

HAMİDİYE MAH. IRMAK SOKAK SOSYAL YAŞAM MERKEZİ NO: 138 16600 GEMLİK/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521 - 2245138992

c) Elektronik Posta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı

:

95 Kalem ile (İnşaat İşleri % 90,87, Mekanik İşler %2,25 ,Elektrik İşleri %6,88 )Mahal Listesinde belirtilen yerlerin yapım ve tadilatın yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Mahal listesinde belirtilen yerler

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer

:

Hamidiye Mah.Irmak Sokak No:138 16600 Gemlik BURSA

b) Tarihi ve saati

:

01.11.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (B) Üstyapı (Bina) işleri kapsamında III. GRUP: BİNA İŞLERİ  benzer iş olarak kabul edilecektir.    

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Mimar


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP: 110 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 110 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 110 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 110) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 90 PUAN)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 90 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMA TABLOSU

POZ NO

TANIMI

MİNİMUM TEKLİF ORANI%

MAKSİMUM TEKLİF ORANI%

PUANI

GB02

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

1,22

1,76

1

GB03

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

5,29

7,60

6

GB04

Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

1,46

2,11

2

GB05

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)

1,81

2,60

2

GB06

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)

1,83

2,63

2

GB08

15 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)

0,54

0,78

1

GB11

Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

0,92

1,32

1

GB12

200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)

2,43

3,50

3

GB14

Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması

4,63

6,66

5

GB15

Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)

3,68

5,29

4

GB16

Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı)

3,65

5,24

4

GB18

Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)

2,37

3,41

3

GB19

Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)

0,86

1,24

1

GB20

Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti

0,72

1,04

1

GB21

Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması

1,62

2,32

2

GB23

(30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

0,58

0,84

1

GB24

(25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

1,28

1,84

2

GB25

Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)

0,66

0,94

1

GB26

3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)

1,18

1,69

1

GB27

Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz çimentolu)

0,75

1,08

1

GB28

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a

2,23

3,21

3

GB29

PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması

1,62

2,33

2

GB30

Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil)

0,69

0,99

1

GB31

Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması

0,56

0,81

1

GB32

Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması

0,73

1,05

1

GB34

Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe)

1,20

1,73

1

GB36

Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)

6,92

9,95

8

GB37

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

7,97

11,45

9

GB38

Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması

1,69

2,43

2

GB39

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması

0,87

1,25

1

GB46

Takriben 37x77 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI

0,47

0,68

1

GB71

Komütatör sorti, Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile

0,76

1,09

1

GB73

Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi

0,61

0,87

1

GB74

Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).

0,47

0,68

1

GB76

Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).

0,68

0,98

1

GB77

Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).

0,58

0,84

1

GB78

Çift duylu, en az IP 40 koruma sınıflı (360º Hareket Sensörlü tavan tipi), Hareket Sensörlü Armatürler

0,49

0,70

1

GB83

Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/Asphalt shingle) malzeme ile çatı örtüsü yapılması

1,59

2,29

2

GB84

Her türlü ahşap çatı sökülmesi

1,55

2,23

2

GB87

Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması

0,75

1,08

1

GB91

Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması

0,57

0,82

1

GB94

İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri)

2,43

3,50

3

GB95

0,5 mm kalınlıkta fabrikasyon boyalı galvanizli sac ile yakalı monoblok yağmur oluğu (eksiz), yağmur deresi veya düşey yağmur iniş borusu yapılması ve yerine tespiti

0,94

1,36

1

 

 

 

TOPLAM

90

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimim teklif oranlar aralığında (minimum-maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda enterpolasyon yapılmayacaktır.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için yukarıda verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP=TFP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetten yüksek olması durumunda; daha az puan almış ve yaklaşık maliyetin altında kalan ilk teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Tüm tekliflerin yaklaşık maliyetten yüksek olması durumunda karar ihale komisyonuna ait olmak üzere en yüksek puan alan veya en düşük teklif veren istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenebilir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.