GEMLİK-ORHANGAZİ VE GEMLİK K.KUMLA  KARAYOLU ÜZERİNDEKİ YEŞİL ALANLARDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ İŞİ yapım işi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü  ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer  almaktadır.

 

İhale Kayıt No : 2010/36338

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

DEMİRSUBAŞI MAH. AHMET DURAL MEYDANI  NO:1 GEMLİK/BURSA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

224 5134521-27 - 224 5134528

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr

 
 
                                                                   

 

2. İhale konusu yapım işinin

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Gemlik-Orhangazi Karayolu ve  Gemlik-K.Kumla Karayolu Güzergahında Bulunan 25.000 M2.´lik  Yeşil Alanların Sulanması İçin Otomatik Sulama Sistemi Yapımı

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

Gemlik-Orhangazi karayolu ve  Gemlik-K.Kumla karayolu güzergahındaki yeşil alanlar

 

 

c ) İşe Başlama Tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten  itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 

ç ) İşin Süresi

:

Yer tesliminden itibaren 45 takvim  günüdür.

 
 
                                 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Gemlik Belediyesi Hizmet Binası  Encümen Odası

 

b ) Tarihi ve Saati

:

06.04.2010 - 10:00

 
 
                                                           

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve  istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma  şartları ve istenilen belgeler:

 

                                     

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı  olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası  veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek  odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda  alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale  tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu  bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,  bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri  veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede  belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari  Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı  veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş  deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi  odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya  yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından  ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren  belge.

 

4.3. Mesleki ve Teknik  yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen  ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş  veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
  4.3.2. Organizasyon yapısı ve  personel durumuna ilişkin belgeler
 
   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
 
 
 
   b) Teknik Personel İstenilen teknik personel  sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
1 Adet Ziraat Mühendisi(Tarımsal yapılar ve sulama)

 
  4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer  ekipmana ilişkin belgeler
  1 Ad Beko-Loder (Lastik Tekerlekli) Kazıcı Yükleyici :Taahütlü
  1 Adet Kamyon :Taahütlü
  1 Adet Asfalt kesme makinası :Taahütlü
  1 Adet Pickup  :Taahütlü
  1 Adet Dikey Delgi :Taahütlü
  1 Adet Jenaratör :Taahütlü
 

 

4.4. Bu ihalede benzer  iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak  mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 

4.4.1 Bu ihalede benzer  iş olarak kabul edilecek işler:
  Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair  tebliğde yer alan A/V gurubu işler
  4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;  Ziraat Mühendisliği-Tarımsal Yapılar ve Sulama dir

 
 
                                                                           

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı  teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler  katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının  görülmesi ve satın alınması
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk  Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif  verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine  kadar Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim  edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da  gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar  teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale  yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede,  işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif  ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri  tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen  tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim  günüdür.

 

12. Konsorsiyum  olarak ihaleye teklif verilemez.

 
 
 
 


\r\n