İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

         Belediyemizce kiralanmasına karar verilen Hamidiye Mah. Halönü Sokakta bulunan 300 araç kapasiteli Katlı Otoparkın işletme hakkı ve Hamidiye Mah. Halönü Sok. Katlı Otopark altında bulunan 42 No'lu işyeri , 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden 4 aylığına ,ayrı ayrı yapılacak açık teklif usulü ihale ile ayrı ayrı  kiraya verilecektir.

  MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
Katlı Otopark  2.000,00 TL + KDV (Aylık)  240,00  TL
42 No'lu İşyeri (763 m²) 
(Katlı Otopark Altı)
8.800,00 TL + KDV (Aylık) 1.056,00  TL

 

    Katlı Otopark işletme hakkı ve Katlı Otopark 42 No'lu işyerinin kiralanması 15/08/2012 Çarşamba günü  saat  09:45 – 10:00’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. İkametgah ve Nüfus sureti
  2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
  3. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
  4. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
  5. SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
  6. Adli Sicil kaydı
  7. Yer gördü belgesi
  8. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
  9.  Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

h-  Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

İhaleye müracaat edenlerin 14/08/2012 Salı  günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan  Vekili