İ L A N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mah. ,Zeytinciler Cad., 288 No'lu Sokak, 1198 ada, 1 parselde 119,79 m² arsanın kiralanması, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. S.No

İlçe/Mah.

Sokak

Ada

Parsel

 

Niteliği

Muh.Bedeli. TL

Geçici Tem. TL

1

Gemlik/ Hamidiye Mahallesi

Zeytinciler Cad.-288 No'lu Sk.

1198

1

119,79 m²

Arsa

160,00 TL+KDV
(Aylık)

172,80 TLArsa, 05/12/2012 Çarşamba günü saat 09:30'da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. İkametgah ve Nüfus sureti.
  2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri.
  3. Adli sicil kaydı
  4. Yer gördü belgesi
  5. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
  6. SGK'dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
  7. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
  8. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  9. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.
  10. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren ,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri

İhaleye müracaat edenler 05 /12/2012 Çarşamba günü saat 09:00'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 

 

Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili