GEMLİK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE  HASTA NAKİL VE CENAZE TAŞIMA HİZMETLERİNİN İFASI İÇİN İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI
    GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
    
  Gemlik  Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Hasta Nakil ve Cenaze Taşıma  Hizmetlerinin İfası İçin İşçilik Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık  ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda  yer almaktadır:

                

        İhale Kayıt Numarası

:

2010/549289

1-İdarenin

                                                                

        a) Adresi

:

Demirsubaşı    mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik/Bursa

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521    - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr


  2-İhale  konusu hizmetin

                                                

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin    niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik    Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari    şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gemlik    İlçesi ve Mücavir Alan Sınırları içinde

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2011, işin bitiş tarihi 31.12.2011


  3- İhalenin

                                

        a) Yapılacağı yer

:

Demirsubaşı    Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik/Bursa

b) Tarihi ve saati

:

24.11.2010    - 10:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya  Meslek Odası Belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu  gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya  İmza Sirküleri;
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri  belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü  göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan  belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil  memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart  forma uygun belge,

                

        4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe    ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali    yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                        

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe    ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren    bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya    benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

                

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak    kabul edilecek işler:

4.4.1.
      Kamuda    hertürlü işçi çalıştırılması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
    
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY  (Türk Lirası) karşılığı Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü  adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  zorunludur.
    
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta  vasıtasıyla da gönderilebilir.
    
    9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.  İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile  bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam  bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş)  takvim günüdür.
  
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.