İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
                                                                                                                                                    
Mülkiyeti Belediyemize ait; Haydariye Mah. 101 ada, 133 parselde Köy Konağı altında bulunan 60 m² kahvehane ile Katırlı Mah. 150 ada, 49 parselde  Köy Konağı altında bulunan 155/B No'lu 150 m² kahvehane, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. İhale, 20/06/2014 Cuma günü saat 09:00'da Haydariye Mah., 09:15'de Katırlı Mah. için yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleride  ayrı ayrı yapılacaktır.

 

Sıra No

İlçe /Mahalle

     Ada/Parsel

Kira Süresi
(Yıl)

Muhammen Bedel (aylık)

Muhammen
Bedel (3 yıllık)    

Geçici Teminat
   % 3

1

Gemlik/Haydariye  Mah. Köy Konağı altı Kahvehane

 

101/133

3

60

 

51,25 TL +
%18 KDV

1.845 TL

  55,35 TL          

2

Gemlik/Katırlı Mah. Köy Konağı altı 155/B Nolu Kahvehane

150/49

3

150

 

58,75 TL +
%18 KDV

2.115  TL

  63,45 TL

      Taşınmazlar, Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda  ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 5. Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 6. İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış,bağlı olduğu SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 7. Adli Sicil kaydı
 8. Yer gördü belgesi
 9. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 10. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kesin teminat alınır.
 11. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 12. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

   

 

 

       İhaleye müracaat edenler 20/06/2014  Cuma günü saat 08:30’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.                                     

 

 

Refik YILMAZ
Belediye Başkanı