Teknik Şartnameyi\r\nindirmek için\r\ntıklayın

İdari Şartnameyi\r\nindirmek için tıklayın\r\n

     
         
 
                                                                                             

 

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

GEMLİK BELEDİYESİ HİZMET  BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 5 ADET ÇİFT KABİN ARAÇ KİRALAMA HİZMET  ALIMIhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre  açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı  bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt No : 2010/14172

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

DEMİRSUBAŞI MAH. AHMET DURAL MEYDANI  NO:1 GEMLİK/BURSA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

224 5134521-27 - 224 5134528

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr

 
 
                                                     

 

2. İhale Konusu hizmetin

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Araç Kiralama, Hizmet Alımı, 5 Adet  Çift Kabin (Sürücüsüz)

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

Gemlik Belediyesi ve mücavir alan  sınırları dahilinde.

 

 

c ) İşin Süresi

:

15/03/2010-31/12/2010 292 gün

 
 
                                 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

GEMLİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI  DÜĞÜN SALONU

 

b ) Tarihi ve Saati

:

26.02.2010 - 14:00

 
 
                                                           

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve  istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma  şartları ve istenilen belgeler:

 

                                     

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı  olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
  4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale  tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu  gösterir belge,
  4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale  tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu  olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil,  izin, ruhsat vb. belgeler, T.C Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel  Müdürlüğü Yetki Belgesi (K2) belgesi olacaktır.
 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu  bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,  bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri  veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari  Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari  Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı  veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş  deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi  odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya  yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından  ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,  standart forma uygun belge

 

4.3. Mesleki ve Teknik  yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
  Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul  işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak  üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren  belgeler,
  4.3.2. Personel durumuna ilişkin  belgeler
  Araçlar sürücüsüz olacaktır.
  4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer  ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
  En fazla 0-5 yaş arası (2005-2010), motor hacmi en az 2400 cc, yakıt  türü dizel olmak üzere toplam 5 adet araç temin edilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer  iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1
  Kamuda veya özel sektörde sözleşmeye bağlanmış hizmet aracı (binek oto)  veya çift kabinli araç kiralama işi kabul edilecektir.

 
 
                                                                           

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı  teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler  katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının  görülmesi ve satın alınması
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk  Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif  verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine  kadar Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim  edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da  gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim  fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan  istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif  edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden  birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif  verilecektir.

 

10. İstekliler teklif  ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri  tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen  tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 Altmış takvim  günüdür.

 

12. Konsorsiyum  olarak ihaleye teklif verilemez.

 
 
 
 

\r\n\r\n\r\n

Teknik Şartnameyi\r\nindirmek için\r\ntıklayın

İdari Şartnameyi\r\nindirmek için tıklayın\r\n