GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

                                                                                                       
1 – İlçemiz Osmaniye Mah. Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan alanın spor tesisleri alanı olarak belirlenmiş olup arsa üzerine yapılacak halı saha, 2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 19.06.2018  Salı günü saat 09:00'da Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.


Sıra No

İlçe /Mahalle

Kira Süresi
(Yıl)

Tahmini Bedel (aylık)

Geçici Teminat %3

Saat

1

Gemlik/Osmaniye Mah. Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan arsa üzerine yapılacak Halı Saha

10

3503

 

1.780-TL +
KDV

6.408-TL

09:00

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 5. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 6. İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge
 7. Adli Sicil Kaydı
 8. Yer görme belgesi
 9. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 10. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 11. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6  Kesin Teminat alınır.
4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 – İhaleye müracaat edenler  19.06.2018 Salı günü saat 08:30'a kadar  Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.  Bu saatten sonraki  müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde  görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL Belediye veznelerine yatırarak  alabileceklerdir.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı