Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi indirmek için tıklayın

   
   
 
   

 

işçilik Hizmeti Alınacaktır

 

GEMLiK BELEDiYE BAŞKANLIĞI

 

GEMLiK BELEDiYESi MÜCAViR  ALANLARINDAKi PARK VE BAHÇELER BiRiMiNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 50 ADET  iŞÇiLiK HiZMETi ALIM iŞihizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19  uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye  ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

ihale Kayıt No : 2010/4966

 

1. idarenin

 

 

a ) Adresi

:

DEMiRSUBAŞI MAHALLESi AHMET DURAL  MEYDANI NO:1 GEMLiK/BURSA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

224 5134521-27 - 224 5134528

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

 

 

ç) ihale dokümanının görülebileceği  internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr

 
 
   

 

2. ihale Konusu hizmetin

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

işçilik Hizmet Alımı, Park ve  Bahçeler Biriminde Çalıştırılmak Üzere, 50 Adet

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

GEMLiK BELEDiYESi VE MÜCAViR  ALANLARI iÇERiSiNDEKi ALANLARDA KALAN PARK VE BAHÇELER

 

 

c ) işin Süresi

:

01/03/2010-31/12/2010

 
 
   

3. ihalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

GEMLiK BELEDiYESi HiZMET BiNASI  DÜĞÜN SALONU

 

b ) Tarihi ve Saati

:

15.02.2010 - 10:00

 
 
   

 

4. ihaleye katılabilme şartları ve  istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. ihaleye katılma  şartları ve istenilen belgeler:

 

   

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı  olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
  4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale  tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu  gösterir belge,
  4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale  tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
  4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu  bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,  bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri  veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari  Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari  Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. ihale konusu işin tamamı  veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş  deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi  odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya  yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından  ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,  standart forma uygun belge

 

4.2. Ekonomik ve mali  yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek  belgeler:
  Teklif edilen bedelin % 10 undan , az olmamak üzere istekli tarafından  belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya  gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren  banka referans mektubu,
  Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka  referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik  yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. iş deneyim belgeleri::
  Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul  işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin :%25oranından az olmamak  üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren  belgeler,

 

4.4. Bu ihalede benzer  iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1
  HER TÜRLÜ iŞÇi ÇALIŞTIRMA iŞLERi

 
 
   

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı  teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. ihaleye sadece yerli istekliler  katılabilecektir.

 

7. ihale dokümanının  görülmesi ve satın alınması
  7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk  Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

 

7.2. ihaleye teklif  verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine  kadar GEMLiK  BELEDiYESi SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim  edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da  gönderilebilir.

 

9. istekliler tekliflerini birim fiyat  üzerinden vereceklerdir.ihale sonucu üzerine yapılan istekli ile, her bir  iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların  çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme  imzalanacaktır.

 

10. istekliler teklif  ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri  tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen  tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)  takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum  olarak ihaleye teklif verilemez.

 
 
 
 


Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi indirmek için tıklayın