KALDIRIMLARI VE DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ’NİN BAZI  SOKAKLARINDA WASH BETON PLAK KAPLAMA İLE TRETUVAR, KALDIRIM VE YOL  YAPTIRILACAKTIR
    GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
    
  GEMLİK  İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ İSTİKLAL CADDESİ KALDIRIMLARI VE DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ’NİN  BAZI SOKAKLARINDA WASH BETON PLAK KAPLAMA İLE TRETUVAR, KALDIRIM VE YOL YAPIM  İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale  Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

                

        İhale Kayıt Numarası

:

2010/546107

                                                                        

1-İdarenin

a) Adresi

:

DEMIRSUBASI    MAHALLESI AHMET DURAL MEYDANI 1 16600 GEMLİK BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521    - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr


  2-İhale  konusu yapım işinin

                                                                

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin    niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik    Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari    şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gemlik    Belediyesi İstiklal Caddesi ve Demirsubaşı Mahallesi bazı sokakları

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 210    (ikiyüzon) takvim günüdür.


  3- İhalenin

                                

        a) Yapılacağı yer

:

Demirsubaşı    mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik/Bursa

b) Tarihi ve saati

:

26.11.2010    - 10:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da  Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek  odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya  kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir  belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya  İmza Sirküleri.
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin  tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları  gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan  belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil  memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

                

        4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe    ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali    yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                                                        

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe    ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren    bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya    benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve    personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel    istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

Adet    Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri

        

            Adet                  Meslek Unvanı                                 Mesleki Özellikleri
                          1                         İnşaat Mühendisi /  Mimar                        5 yıl deneyimli
                       1                            Harita Mühendisi                                     5 yıl deneyimli

                                        

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak    kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık    bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

        

Yapım    İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğinde yer    alan A/XI, A/XIII grubu işler.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık    bölümleri:

Benzer    işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği    ve Mimarlık dır.


    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
    
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150  TRY (Türk Lirası) karşılığı Gemlik Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  zorunludur.
    
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü  posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    
    9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş  kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam  bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine  ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60  (Altmış) takvim  günüdür.
  
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.