İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait; Karacaali Mah., Su Ağzı Mevkii 1493 parselde bulunan, bina ve açık alan olarak yaklaşık 1.737 m2 işyeri (çay bahçesi), 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. İhale, 11/07/2014 Cuma günü saat 09:00'da yapılacaktır.

Sıra No İlçe /Mahalle Ada/Parsel Kira Süresi (Yıl) Muhammen Bedel (yıllık) Muhammen Bedel (3 yıllık) Geçici Teminat % 3
1 Gemlik/Karacaali Mah. İşyeri (çay bahçesi) -/1493 3 1.737 15.000 TL + %18 KDV 45.000 TL 1.350 TL

İşyeri (çay bahçesi), 11/07/2014 Cuma günü saat 09:00’da Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir
a- İkametgah ve Nüfus sureti
b- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
c- Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
d- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
e- Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Demekler Müdürlüğünden,Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
f- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
g- İhale tarihinden en fazla l(bir) ay önce alınmış,bağlı olduğu SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
h- Adli Sicil kaydı
i- Yer gördü belgesi
j- Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
k- İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kesin teminat alınır.
l- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
m- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

     İhaleye müracaat edenler 11/07/2014 Cuma günü saat 08:30’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 

Refik YILMAZ
Belediye Başkanı