T.C.
BURSA İLİ
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemize ait K.Kumla Güzelyalı Mah. A.Aslan Caddesi ve Çamlık Mevkiinde bulunan 2 adet sabit tuvalet ile K.Kumla Güzelyalı Mah. İskele Meydanı, K.Kumla Siteler Mah. Damla Çay Bahçesi yanı, K.Kumla Güzelyalı Mah. 48'ler Sitesi yanında bulunan 3 adet seyyar tuvaletlerin işletme hakkı, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir. İhale 09/05/2013 Perşembe günü saat 09:30 'da Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

Sıra No

İŞİN NİTELİĞİ

Kira Süresi
(Yıl)

Muhammen Bedel             
(Y
ıllık)

Geçici Teminat
          % 3

1

 

K.Kumla Güzelyalı Mah. A.Aslan Caddesi ve Çamlık Mevkiinde bulunan  2 adet sabit tuvalet ile
K.Kumla Güzelyalı Mah.İskele Meydanı ,K.Kumla Siteler Mah. Damla Çay Bahçesi yanı, K.Kumla Güzelyalı Mah. 48'ler Sitesi yanında bulunan 3 adet seyyar tuvaletin kiraya verilmesi

 

1

 

 

15.000,00 TL

450,00 TL       

      

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 • İkametgah ve Nüfus sureti
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 • Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 • İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış,bağlı olduğu SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 • Adli Sicil kaydı
 • Yer gördü belgesi
 • Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 • İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 • Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

 

 

         İhaleye müracaat edenlerin 09/05/2013  Perşembe  günü saat 09:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.                                     

 

 

Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili