İ L A N
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemiz tüzel kişiliğine ait K.Kumla Siteler Mah. Toros Sk.,Güzelyalı Mah. A.Aslan Cad., Güzelyalı Mah. Çamlık Mevkiindeki 3 adet sabit tuvaletler ile K.Kumla’da Güzelyalı ve Siteler Mahallesinde bulunan 5 adet seyyar tuvaletin işletme hakkı, 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile 7 aylığına ihale edilecektir.

MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
20.000,00 TL+KDV600,00 TL


Tuvaletler 30/05/2012 Çarşamba günü saat 10:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a- İkametgah ve Nüfus sureti
b- Tebligat adresini göstermeleri
c- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
d- SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
e- Adli Sicil kaydı
f- Yer gördü belgesi
g- Şartname alındı makbuzu
h- Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
i- İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
j- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
k- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

İhaleye müracaat edenler 29/05/2012 Salı günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakları Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 50,00 TL’yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.


Abdullah ÖZDEN
Belediye Başkan V.