İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Bursa İli Gemlik İlçesi  Küçük Kumla Siteler Mahallesi Gezi Sokakta Cuma günleri kurulan 17 No’lu 5 metrelik sebze Pazar yerinin  satışı 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden açık arttırma teklif usulü ile  ihale edilecektir.

 
 MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
17 No’lu dükkan
5 metre    
7.000,00  TL+ KDV (Aylık)   210,00  TL


Pazar yeri    05.10.2011 Çarşamba Günü saat 09.30’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a- İkametgah ve Nüfus sureti.
b- Tebligat adresi göstermeleri.
c- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
d- SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
e- İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
f- Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz

g- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.h- İhaleye katılacak kişiler bu iş ile ilgili olduklarını,ilgili oda veya vergi sicil kayıtları ile belgelendireceklerdir.

İhaleye müracaat edenlerin 05.10.2011 Çarşamba  günü saat 09:30’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar Kabul edilmeyecektir.

İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Satın Alma Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan V.