İ L A N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN


Bursa İli Gemlik İlçesi Küçük Kumla Siteler Mahallesi Gezi Sokakta Cuma Pazarında bulunan 43 No'lu sebze Pazar yerinin satışı 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
43 No'lu Pazar Yeri
5 metre
7.800,00 TL+ KDV234,00 TL


43 No'lu Pazar yeri 13/06/2012 Çarşamba Günü saat 10:15'de Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a- İkametgah ve Nüfus sureti.
b- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri.
c- Adli sicil kaydı
d- Yer gördü belgesi
e- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
f- SGK'dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
g- İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
h- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
i- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.
j- İhaleye katılacak kişiler bu iş ile ilgili olduklarını,ilgili oda veya vergi sicil kayıtları ile belgelendireceklerdir.

İhaleye müracaat edenler 12/06/2012 Salı günü saat 16:00'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vek.