GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI/FEN İŞLERİ

 

Gemlik İlçesi Sınırları İçerisindeki        Muhtelif Cadde ve Sokakların Beton Parke, Kaldırım, Tretuvar, Bordür ve        Beton Oluk Taşı Döşenmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale        Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.        İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt No : 2010/49762

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

DEMİRSUBAŞI MAH. AHMET DURAL MEYDANI        NO:1 GEMLİK/BURSA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

224 5134521-27 - 224 5134528

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

gemlik@gemlik.bel.tr;destek@gemlik.bel.tr

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği        internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr


                                     

 

2. İhale konusu yapım işinin

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Gemlik İlçesi Sınırları İçerisindeki        Muhtelif Cadde ve Sokakların Beton Parke, Kaldırım, Tretuvar, Bordür ve        Beton Oluk Taşı Döşenmesi Yapım İşi
                        50.000 M2. Beton Parke Taşı, 30.000 Mt. Beton Bordür ve 6.000 Mt.        Beton Oluk Döşenmesi.

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

Gemlik Belediyesi sınırları içinde        muhtelif cadde ve sokaklar.

 

 

c ) İşe Başlama Tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten        itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 

ç ) İşin Süresi

:

Yer tesliminden itibaren 150 takvim        günüdür.

                                                                                                                         

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Gemlik Belediyesi Hizmet Binası        Düğün Salonu

 

b ) Tarihi ve Saati

:

21.05.2010 - 14:00

           
          
                                                                                                    

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve        istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma        şartları ve istenilen belgeler:

 

                                                                                                                                                                                     

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası          ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya          sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı          bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale          tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı          olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi          veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin          ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki          görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu          bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri   veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali  müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son  bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
                       
 a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
 b) Teknik Personel
                       
  1) İnşaat  Mühendisi/Mimar 1 Adet (5 Yıl deneyimli)
 2) Harita Mühendisi 1 Adet   (5 Yıl deneyimli)
 3) Harita  Teknikeri  1 Adet  (3 Yıl deneyimli)
                       
 4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
 1) Kamyon 2 Adet (Kendi malı veya taahhüt)
 2) Lastikli yükleyici 1 Adet (Kendi malı veya  taahhüt)
 3) Forklift  1 Adet (Kendi malı veya taahhüt)
 4) Arazöz 1 Adet (Kendi   malı veya taahhüt)
 5) Vibrasyonlu Silindir 1 Adet  (Kendi malı veya taahhüt)
 6) Titreşimli darbeli  kompaktör 1 Adet (Kendi malı veya taahhüt)
 7)  Nivo  1 Adet  (Kendi malı veya taahhüt)
 8) Parke Kesme   Aleti  1 Adet (Kendi malı veya taahhüt)
                         
                     

 

4.4. Bu ihalede        benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak        mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair        tebliğinde yer alan A/XI, A/XIII grubu işler
  4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;        İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık dir

                                                                                            

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı        teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler        katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk        Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif        verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine        kadar Gemlik         Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim        edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da        gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş        kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan        toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale        sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme        imzalanacaktır. 
Bu ihalede,        işin tamamı için teklif verilecektir.
                                  

 

10. İstekliler teklif        ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri        tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen        tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)        takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum        olarak ihaleye teklif verilemez.

           
           
   
\r\n