T.C.
BURSA İLİ
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

   Mülkiyeti Belediyemize ait; 948 ada, 2 parselde Demirsubaşı Mah., Ahmet Dural Meydanı Cius Alış Veriş Merkezi zemin katında ve Hamidiye Mah. Katlı Otopark altında bulunan dükkanlar ile Eşref Dinçer  Mah. Ilıcaksu Mevkiinde bulunan odun depolarının, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhale, 19/12/2012 Çarşamba günü saat 09:30 'da başlayıp sıra numarasına göre yapılacaktır. Her  dükkanın ve deponun  müracaatı ayrı olup, ihaleleride  ayrı ayrı yapılacaktır.

 

Sıra No

İlçe /Mahalle

Dükkan  No

Kira Süresi
(Yıl)

Muhammen Bedel (aylık)

Muhammen
Bedel (3 yıllık) ve  (1 yıllık)

Geçici Teminat
% 3

1

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

 3 Nolu Dükkan

3

19

 300,00 TL +
%18 KDV

  10.800,00  TL

324,00 TL  

2

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

8 Nolu Dükkan

3

22,6

 300,00 TL +
%18 KDV

 10.800,00 TL

 324,00 TL

3

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

22 Nolu Dükkan

3

10

250,00 TL+%18 KDV

9.000,00 TL

 270,00 TL

4

Gemlik/Hamidiye Mah.Katlı Otopark Altı

24 Nolu Dükkan

3

58,15

300,00 TL+%18 KDV

10.800,00 TL

324,00 TL

5

Gemlik/E.Dinçer Mah.(Odun Depoları)

4 Nolu Depo

1

299

220,00 TL+%18 KDV

2.640,00 TL

79,20 TL

6

Gemlik/E.Dinçer Mah.(Odun Depoları)

11 Nolu Depo

1

296

220,00 TL+%18 KDV

2.640,00 TL

79,20 TL

7

Gemlik/E.Dinçer Mah.(Odun Depoları)

12 Nolu Depo

1

296

220,00 TL+%18 KDV

2.640,00 TL

79,20 TL

8

Gemlik/E.Dinçer Mah.(Odun Depoları)

16 Nolu Depo

1

297

220,00 TL+%18 KDV

2.640,00 TL

79,20 TL

9

Gemlik/E.Dinçer Mah.(Odun Depoları)

18 Nolu Depo

1

313

220,00 TL+%18 KDV

2.640,00 TL

79,20 TL

10

Gemlik/E.Dinçer Mah.(Odun Depoları)

26 Nolu Depo

1

150

220,00 TL+%18 KDV

2.640,00 TL

 79,20 TL

 

Bu taşınmazlara ait kira ihalesi , 19/12/2012   Çarşamba günü saat  09:30'da başlayıp sıra numarasına göre  Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda  ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 • İkametgah ve Nüfus sureti
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 • Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde,Tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 • İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış,bağlı olduğu SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 • Adli Sicil kaydı
 • Yer gördü belgesi
 • Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 • İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 • Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

İhaleye müracaat edenlerin 19/12/2012  Çarşamba  günü saat 09:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir. 

 

 

Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili