İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
                                                                                                                                                      

 

      Mülkiyeti Belediyemize ait; 948 ada, 2 parselde Demirsubaşı Mah., Ahmet Dural Meydanı Cius Alış Veriş Merkezi zemin katında bulunan dükkanlar, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. İhale, 21/11/2013 Perşembe günü saat 09:30 'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her  dükkanın  müracaatı ayrı olup, ihaleleride  ayrı ayrı yapılacaktır.

 

Sıra No

İlçe /Mahalle

    Dükkan  No

Kira Süresi
(Yıl)

Muhammen Bedel (aylık)

Muhammen
Bedel (3 yıllık)    

Geçici Teminat
   % 3

1

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

16  Nolu Dükkan

3

14,2

 250,00 TL +
%18 KDV

  9.000,00  TL

270,00 TL          

2

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

28 Nolu Dükkan

3

13,7

 245,00 TL +
%18 KDV

 8.820,00 TL

 264,60 TL

3

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

29 Nolu Dükkan

3

11,4

225,00 TL+%18 KDV

8.100,00 TL

 243,00 TL

 

         Bu taşınmazlara ait kira ihalesi, 21/11/2013 Perşembe günü saat  09:30'da başlayarak sıra numarasına göre  Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda  ihale edilecektir.

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 6. Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 7. İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış,bağlı olduğu SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 8. Adli Sicil kaydı
 9. Yer gördü belgesi
 10. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 11. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 12. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

 

 

         İhaleye müracaat edenler 21/11/2013  Perşembe  günü saat 09:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.                                    

 

 

Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili