İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Engürücük Köyü ,2209 parselde bulunan 1.916,94 m² arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 1 yıllığına kiraya verilecektir.

  MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

Arsa
(1.916,94 m²)

1.660,00  TL+ KDV (Aylık)  597,60  TL


Arsa, 13/02/2014 Perşembe günü saat 09:30’da  Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

 1. İkametgah ve Nüfus sureti.
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 6. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 7. İhalenin tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış, bağlı olduğu SGK'dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 8. Adli sicil kaydı
 9. Yer gördü belgesi
 10. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 11. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren ,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 12. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 13. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.

İhaleye müracaat edenler  13/02/2014  Perşembe günü saat 09:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 

Refik YILMAZ 
Belediye Başkan Vekili