GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

                                                                       
1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen  taşınmazlar, 2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, 17.11.2022 Perşembe günü saat 09:30'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleri de ayrı ayrı yapılacaktır.
Taşınmazların satış ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Encümen Odasında yapılacaktır.

Sıra
No

Mahalle/İlçe

Ada/Parsel

Net m²

Niteliği/ Blok/ Bağ. Bölüm

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

1

Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik

 

1442/4

75

Dükkan/A Blok 1. Bodrum Kat 29 nolu

437.500-TL

           13.125-TL

2

Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik

 

1442/4

75

Dükkan/A Blok 1. Bodrum Kat 30 nolu

437.500-TL

13.125-TL

3

Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik

 

1442/4

 

83

Dükkan/B Blok 1. Bodrum Kat 25 nolu

 

500.000-TL

 

15.000-TL

  4

Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik

 

1442/4

 

83

Dükkan/B Blok 1. Bodrum Kat 26 nolu

 

500.000-TL

 

15.000-TL

5

Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik

 

1442/4

 

83

Dükkan/B Blok 1. Bodrum Kat 27 nolu

 

500.000-TL

 

15.000-TL

6

Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik

 

1442/4

 

51

Dükkan/B Blok 1. Bodrum Kat 28 nolu

 

312.500-TL

 

9.375-TL

 7

Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik

 

1442/4

 

75

Dükkan/C Blok 1. Bodrum Kat 29 nolu

 

437.500-TL

 

13.125-TL

8

Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik

 

1442/4

 

75

Dükkan/C Blok 1. Bodrum Kat 30 nolu

 

437.500-TL

 

13.125-TL

9

Cihatlı Mah. 1.Etap Konutları / Gemlik

 

1442/4

 

90

Konut /A Blok/ 1. Bodrum Kat 27 nolu Daire

 

450.000-TL

 

13.500-TL

  10

Cihatlı Mah. 1.Etap Konutları / Gemlik

 

1442/4

 

90

Konut /C Blok/  1.Bodrum Kat 26 nolu Daire

 

450.000-TL

 

13.500-TL

11

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

1439/2

 

62

Konut /B Blok/  2. Bodrum Kat 1 nolu Daire

 

312.500-TL

 

9.375-TL

12

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

1439/1

 

     62

Konut /A Blok/  2. Bodrum Kat 1 nolu Daire

 

312.500-TL

 

9.375-TL

13

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

 

1439/1

 

94

Konut /A Blok/  2. Bodrum Kat 2 nolu Daire

 

462.500-TL

 

13.875-TL

14

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

1439/1

 

95

Konut /A Blok/  2. Bodrum Kat 3 nolu Daire

 

462.500-TL

 

13.875-TL

15

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

1439/1

 

94

Konut /A Blok/  2. Bodrum Kat 4 nolu Daire

 

450.000-TL

 

13.500-TL

16

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

1439/1

 

95

Konut /B Blok/  1.Bodrum Kat 1 nolu Daire

 

462.500-TL

 

13.875-TL

17

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

1439/1

 

95

Konut /B Blok/  4.Kat 23 nolu Daire

 

562.500-TL

 

16.875-TL

18

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

1439/1

 

95

Konut /C Blok/  1. Bodrum Kat 1 nolu Daire

 

462.500-TL

 

13.875-TL

19

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

1439/1

 

95

Konut /C Blok/  1. Bodrum Kat 4 nolu Daire

 

462.500-TL

 

13.875-TL

20

Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik

 

1437/8

 

97

Konut /C Blok/  1. Bodrum Kat 5 nolu Daire

 

437.500-TL

 

13.125-TL

21

Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik

 

1437/8

 

97

Konut /D Blok/  1. Bodrum Kat 4 nolu Daire

 

437.500-TL

 

13.125-TL

22

Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik

 

1437/8

 

97

Konut /D Blok/  1. Bodrum Kat 5 nolu Daire

 

437.500-TL

 

13.125-TL

23

Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik

 

1437/8

 

97

Konut /E Blok/  1. Bodrum Kat 4 nolu Daire

 

437.500-TL

 

13.125-TL

24

Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik

 

1437/8

 

97

Konut /E Blok/  1. Bodrum Kat 5 nolu Daire

 

437.500-TL

 

13.125-TL

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter  tasdikli vekaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 11. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur
 12. Şartname alındı makbuzu
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 14. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir.
4 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 16.11.2022 günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.  
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100-TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.   
8 -  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Emine Aksel TÜMER
Belediye Başkanı a.
Belediye  Başkan Yardımcısı