GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen  taşınmazlar, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 51/e maddesi gereği Pazarlık Usulü ile satılacaktır. İhale, 02.12.2021 Perşembe günü saat 09:30'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleri de ayrı ayrı yapılacaktır.

Taşınmazların satış ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Encümen Odasında yapılacaktır.

  Sıra No   

                            Mahalle / İlçe                       

  Ada/Parsel     Net m²                   Niteliği/ Blok/ Bağ. Bölüm                                 

   Tahmini Bedel       

    Geçici Teminat   

1

Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik

 1442/4

75

Dükkan/A Blok 1. Bodrum Kat 29 nolu 275.000-TL 8.250-TL
2

Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik

1442/4 75 Dükkan/A Blok 1. Bodrum Kat 30 nolu 275.000-TL 8.250-TL
3 Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik 1442/4

83

Dükkan/B Blok 1. Bodrum Kat 25 nolu 300.000-TL 9.000-TL
4 Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik 1442/4

83

Dükkan/B Blok 1. Bodrum Kat 26 nolu 300.000-TL 9.000-TL
5 Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik 1442/4

83

Dükkan/B Blok 1. Bodrum Kat 27 nolu 300.000-TL 9.000-TL
6 Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik 1442/4

51

Dükkan/B Blok 1. Bodrum Kat 28 nolu 210.000-TL 6.300-TL
7 Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik 1442/4

75

Dükkan/C Blok 1. Bodrum Kat 29 nolu  275.000-TL 8.250-TL
8 Cihatlı Mah. 1.Etap İşyerleri/ Gemlik 1442/4

75

Dükkan/C Blok 1. Bodrum Kat 30 nolu 275.000-TL 8.250-TL
9 Cihatlı Mah. 1.Etap Konutları / Gemlik 1442/4

90

Konut /A Blok/ 1. Bodrum Kat 27 nolu Daire 185.000-TL 5.550-TL
10 Cihatlı Mah. 1.Etap Konutları / Gemlik 1442/4

90

Konut /C Blok/  1. Bodrum Kat 26 nolu Daire 185.000-TL 5.550-TL
11 Cihatlı Mah. 1.Etap Konutları / Gemlik 1442/4

99

Konut /D Blok/  1. Bodrum Kat 24 nolu Daire 190.000-TL 5.700-TL
12 Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik 1439/1

95

Konut /C Blok/  1. Bodrum Kat 1  nolu Daire 190.000-TL 5.700-TL
13 Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik 1439/1

95

Konut /C Blok/  1. Bodrum Kat 4  nolu Daire 190.000-TL 5.700-TL
14 Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik 1439/2

62

Konut /A Blok/  2. Bodrum Kat 1 nolu Daire 125.000-TL 3.750-TL
15 Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik 1439/2

62

Konut /B Blok/  2. Bodrum Kat 1 nolu Daire 125.000-TL 3.750-TL
16 Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik 1437/8

97

Konut /A Blok/  1. Bodrum Kat 4 nolu Daire 185.000-TL 5.550-TL
17 Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik 1437/8

97

Konut /B Blok/  2. Bodrum Kat 1 nolu Daire 175.000-TL 5.250-TL
18 Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik 1437/8

97

Konut /B Blok/  1. Bodrum Kat 5 nolu Daire 180.000-TL 5.400-TL
19 Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik 1437/8

97

Konut /C Blok/  1. Bodrum Kat 4 nolu Daire 180.000-TL 5.400-TL
20 Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik 1437/8

97

Konut /C Blok/  1. Bodrum Kat 5 nolu Daire 180.000-TL 5.400-TL
21 Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik 1437/8

97

Konut /D Blok/  1. Bodrum Kat 4 nolu Daire 180.000-TL 5.400-TL
22 Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik 1437/8

97

Konut /D Blok/  1. Bodrum Kat 5 nolu Daire 180.000-TL 5.400-TL

23

Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik 1437/8 97 Konut /E Blok/  1. Bodrum Kat 4 nolu Daire 180.000-TL 5.400-TL

24

Cihatlı Mah. 4.Etap Konutları / Gemlik 1437/8 97 Konut /E Blok/  1. Bodrum Kat 5 nolu Daire  180.000-TL 5.400-TL


2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter  tasdikli vekaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 11. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya  borcunun bulunmadığına dair belge
 12. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur
 13. Şartname alındı makbuzu
 14. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 15. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir. 

4 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 01.12.2021 günü saat 16:00’a  kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.  

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100- TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.  
      
8 -  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.                                                                                                                                                                                                                            Cengiz GÜNEŞ
                                                                                                                                                                                                                             Belediye Başkanı a.
                                                                                                                                                                                                                               Belediye  Başkan Yardımcısı