İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 Mülkiyeti Belediyemize ait Hisar Mah. , 643 ada , 34 ve 35 parselde bulunan arsanın  kiralanması, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.


 S.No

İlçe/Mah.

Ada

Parsel

 

Niteliği

Muh.Bedeli. TL

Geçici Tem. TL

1

Gemlik/ Hisar Mahallesi

643

34 ve
35

6.478,71 m²

Arsa

4.500,00  TL+KDV
(Aylık)

4.860,00 TL

 

Arsa, 02/01/2013 Çarşamba günü saat  09:30'da  Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

 1. İkametgah ve Nüfus sureti.
 2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri.
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Adli sicil kaydı
 5. Yer gördü belgesi
 6. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 7. Tüzel kişi olması halinde,Tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 8. İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış, bağlı olduğu SGK'dan ve  Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 9. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 10. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 11. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.
 12. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren ,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri

İhaleye müracaat edenler  02 /01/2013  Çarşamba  günü saat 09:00'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim  edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 

Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili