MUHAMMEN BEDEL              = 30.000,00 TL + KDV (Yıllık)
    GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ  =  900,00  TL
    İŞLETME SÜRESİ                    = 1  YIL  

 

MADDE   1 = Mülkiyeti Belediyemize ait K.Kumla  Siteler Mah. Toros Sk., Güzelyalı Mah. A.Aslan Cad.,    Güzelyalı Mah. Çamlık Mevkiindeki 3 adet  sabit tuvaletler ile K.Kumla’da muhtelif yerlere     konulacak 5 adet seyyar  tuvaletin işletme hakkı ihaleye çıkartılmıştır.
MADDE   2 = İhale 2886 sayılı kanunun 45. maddesine  istinaden Açık Artırma usulü ile  ihale edilecektir.
MADDE   3 = İşletme hakkı ihalesi 24/06/2011 tarihinde Cuma günü  saat  09:00’da   Belediye Encümeni  huzurunda yapılacaktır.
MADDE   4 = Tuvaletlerin işletme hakkı süresi 1 yıldır.
MADDE   5 = İhaleye katılacaklardan aşağıdaki  belgeler istenecektir.

   
 1. İkametgah ve Nüfus sureti.
 2.  
 3. Tebligat adresini göstermeleri.
 4.  
 5. Şartnamede  yazılı teminatları 24/06/2011 saat 09:00’a kadar Belediye veznelerine yatırmaları.
 6.  
 7. Şirketlerden  temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 8.  
 9. SGK’dan  ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
 10.  
 11. Belediyemize  borcu olmadığına dair belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

MADDE   6 =   İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6  olarak Kati teminat alınır. Bu  teminat, ihale üzerinde kalan şahıs ve kuruluşlardan alınan bütün teminatlar  işletmecilikten kaçınmaları, kanuni süre içinde sözleşme yapmadıkları   hallerde teminatları  yakılarak Belediyeye irat kaydedilecektir.
MADDE   7 =   Geçici, Kesin ve Garanti Teminat olarak kabul edilecek değerler:

   
 1. Tedavüldeki Türk Parası
 2.  
 3. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek  bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı kanunun 27. Maddesine uygun  olarak düzenlenmiş bulunan teminat mektupları.
 4.  
 5. Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz  tahviller.

MADDE   8 =   İhale komisyonu Belediye Encümenidir. İhale komisyonu gerekçesi kararda   belirtmek suretiyle  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Karara itiraz edilemez.
MADDE   9 =   İhale komisyonu tarafından alınacak ihale kararı Belediye Başkanlığı  veya   Encümenince İhale  tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onaylanır. İhale kararı   onaylandığı günden  itibaren 7 gün içinde müşteri veya vekiline bildirilir.
MADDE 10 =  Bu şartnamede belirtilen işletme hakkı süresi  ihalenin onayının takibinden itibaren 7 gün   içinde kiracıya  bildirilerek tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde sözleşme imzalanacaktır.  Mukavele yapılmadığı  takdirde teminatı yakılarak Belediyeye irat kaydedilecektir.
MADDE 11 =  Mukavele müddeti bittiğinde müstecir işletme  hakkı verilen tuvaletler için bu hakkı   alan kişi ve  kuruluşlar tarafından Belediye yetkililerine ilk günkü gibi noksansız   anahtarlarını teslim  edecektir.
MADDE 12 =  İşletme hakkı verilen tuvaletlerin müsteciri tuvaletleri  sabotaj, yangın, sel ve diğer afetlere   karşı korumak için her  türlü tedbiri alacaktır.
MADDE 13 =  Bu işletmelerde Belediyece verilen tarifeler  dışına çıkılmayacaktır. İşletmeci   kendine tahsis edilen alanın  dışına taşmayacaktır.
MADDE 14 =  İşletmenin devir hakları yoktur. İşletici  Belediyenin muvakatı almadan kendisine   ortak alamaz bu bir  tahliye sebebidir. İşletme hakkı verilen yerler içinde  Belediyemizin bilgisi  dışında tadilat yapamaz ve amacı dışında kullanamaz.
MADDE 15 =  Yukarıda belirtilen hususlarla birlikte bu  şartnameye veya işletme sözleşmesinin   özel şartlar bölümüne  ilave edilen kurallara işletmecinin riayet etmemesi halinde   2886 sayılı yasanın  62. maddesi dikkate alınarak işletmeci hakkında Belediyemizce  gerekli işlemler  yapılır.
MADDE 16 =  Sözleşme bedelinin % 50 si peşin diğer % 50 si 15.08.2011 tarihinde Belediye veznesine   yatırılacaktır.Gecikmesi  durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü   Hakkındaki kanun uygulanır.
MADDE 17 =  Tuvaletler gece 01:00 ?den önce  kapatılmayacaktır.
MADDE 18 =  Tuvaletlere ait Elektrik, Telefon ve abone  işlemleri işletmeciye ait olup, abone  işlemlerini de kendi  adına yapılacaktır. Ayrıca her türlü hasarı giderecektir. Boya,   badana, bakım ve bina giderleri  işletmeciye aittir. Bu gibi konularda mal sahibinden  herhangi bir hak talep  edilemez.
MADDE 19 =  Kiracı Tuvaletleri daima temiz tutacaktır. Pis  ve bakımsız olduğu tespit edildiği an   Sözleşme bedelinin 0,05 (on  binde beş) i oranında ceza kesilecektir.3 defa aynı durum  tespit edildiğinde  sözleşme  Belediye tarafından tek taraflı   feshedilecektir. Tebligata gerek   kalmadan kiracı iş yerini tahliye  edecektir.
MADDE 20 =  Müstecir gerek yasalara ve gerekse Belediye  Talimatnamelerine uymaya mecburdur  İşletilen yer Belediye  sınıf ve küşat yönetmeliğinde belirtilen duruma uygun birinci   sınıf vasıflara haiz  olacak ve tezyin edilecektir.
MADDE 21 =  İşletici Belediyemizce yapılacak kontroller  sırasında kanunlara ve yönetmeliklere  uymaması halinde ve  işletmeye açılmadığının Belediyemizce tespiti halinde mukavelesi  Belediyemizce tek taraflı feshedilecektir. Ayrıca  kendisine ait kesin teminatlar Belediyemize  irat kaydedilecektir. Bu  durum işletmecinin kabul ve taahhüdünü peşinen kabul eder. Ayrıca   bu durumda işletmeci 3  (Üç) gün içinde işletmeyi boşaltacaktır.
MADDE 22 =  Belediye Encümeni kira süresini  uzatmaya veya yeniden ihaleye çıkartmaya  serbesttir. Tuvaletler   tekrar   ihaleye çıkarıldığında eski işletmecide ihale kalmadığı takdirde yeni  sahibine teslim   edecektir. Etmediği  takdirde veya mahkemeye başvurduğu takdirde dava bitene kadar yeni  ihale bedeli üzerinden  ceza-i tazminat işletmeciden istenecektir.
MADDE 23 =  İşletmeci ile Belediyemiz arasında vukuu  bulacak itilafların hal merci-i Gemlik Mahkemeleri  ve İcra daireleridir.
MADDE 24 =  İşletmeci her zaman 2886 Sayılı Devlet İhale  Kanunu hükümlerine tabii olduğunu kabul   ve taahhüt eder.
MADDE 25 =  Yukarıdaki maddelerin ihlali tahliye sebebi  sayılacağından hiçbir zaman mahkemeye lüzum  kalmadan derhal Tuvaletleri  Belediyemize teslim edecektir.
MADDE 26 =  İş bu şartname sözleşme hükümleri yerine  geçerlidir.
MADDE 27 =  İş bu şartname 27  maddeden ibarettir.

 

Av.Refik YILMAZ
Belediye Bşk.V.

\r\n