İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
   
 Mülkiyeti Belediyemize ait; Kurtul Mah. 1404 parsel içerisinde PTT binası arkasında bulunan dükkan, Haydariye Mah. Köy Konağı altında bulunan kahvehane ve Katırlı Mah. Köy Konağı altında bulunan kahvehane, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. İhale, 05/12/2014 Cuma günü saat 09:00 'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her  dükkanın ve kahvehanenin  müracaatı ayrı olup, ihaleleride  ayrı ayrı yapılacaktır.
 
 Sıra No İlçe /Mahalle Ada/Parsel
Dükkan  No
 Kira Süresi(Yıl)  Muhammen Bedel (aylık) Muhammen Bedel Geçici Teminat % 3
 1 Gemlik/Kurtul Mah. 1404 parsel içerisinde kalan Dükkan 3 56 155 TL + %18 KDV 5.580 TL 167,40 TL
 2 Gemlik/Haydariye  Mah. Köy Konağı altı Kahvehane 101/133 3 60 55 TL  +%18 KDV 1.980 TL 59,40 TL
 3 Gemlik/Katırlı Mah. Köy Konağı altı 156-A Nolu Kahvehane 150/49 3 150 45 TL +%18 KDV 1.620 TL 48,60 TL
 

 Bu taşınmazlara ait kira ihalesi, 05/12/2014 Cuma günü saat  09:00'da başlayarak sıra numarasına göre  Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda  ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir
a- İkametgah ve Nüfus sureti
b- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
c- Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
d- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
e- Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
f- İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış,bağlı olduğu SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
g- Adli Sicil kaydı
h- Yer gördü belgesi
i- Şartname alındı makbuzu
j- Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
k- İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kesin teminat alınır.
l- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
m- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

 İhaleye müracaat edenler 05/12/2014  Cuma  günü saat 08:30’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 20 TL'yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.   
  

Refik YILMAZ
Belediye Başkanı