İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait; Kurtul Mah., Kurtul Sk., 1404 parsel içerisinde bulunan yaklaşık 57 m², 85/A numaralı depo, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. İhale, 02/09/2014 Salı günü saat 09:00'da  yapılacaktır.

Sıra No

İlçe /Mahalle

Ada/Parsel

Kira Süresi
(Yıl)

Muhammen Bedel 
(Yıllık)

Geçici
 Teminat % 3
 

1

Gemlik/Kurtul  Mah.Kurtul Sk.(Depo)

-/1404

1

57

 

510 TL +
%18 KDV

15,30 TL

  Depo, 02/09/2014 Salı günü saat 09:00'da  Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda  ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN
İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 5. Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 6. İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış,bağlı olduğu SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 7. Adli Sicil kaydı
 8. Yer gördü belgesi
 9. Şartname alındı makbuzu
 10. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 11. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kesin teminat alınır.
 12. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

İhaleye müracaat edenler 02//09/2014  Salı günü saat 08:30’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 25 TL’yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.    

Refik YILMAZ
Belediye Başkanı