İ L A N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, 18.12.2015 Cuma günü saat 09:00'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleride ayrı ayrı yapılacaktır.

Taşınmazların satış ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediyesi Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

Sıra

No

Mahalle/Sk.

Ada

Parsel

Cinsi/İmar Durumu

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

1

Umurbey Mahallesi

134

3

531,48 m²

Arsa/Konut Alanı

140.000 TL

4.200 TL

2

Umurbey Mahallesi

220

4

520,27 m²

Arsa/Konut Alanı

135.000 TL

4.050 TL

3

Umurbey Mahallesi

243

8

377,63 m²

Arsa/Konut Alanı

100.000 TL

3.000 TL

4

Umurbey Mahallesi

249

8

597,87 m²

Arsa/Konut Alanı

150.000 TL

4.500 TL

5

Umurbey Mahallesi

-

6333

4270 m²

Tarla/Özel Mahsul Alanı

200.000 TL

6.000 TL

6

Umurbey Mahallesi


-

8485

362 m²

2,5 kat işyeri/ Mevcut Durum: Kayalar Cafe

400.000 TL

12.000 TL

7

Muratoba Mahallesi

-

2057

70 m²

Ahşap ev + avlusu

15.000 TL

450 TL

8

Umurbey Mahallesi

-

8026

134,36 m²

Arsa/Konut Alanı

46.000 TL

1.380 TL

9

Kurşunlu Mahallesi

-

2715

870,55 m²

Arsa/Konut Alanı

350.000 TL

10.500 TL

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 11. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge
 12. Şartname alındı makbuzu
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 14. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenecektir. 4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 18.12.2015 Cuma günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda sıra no 7 için 20 TL , diğerleri için 100 TL şartname bedelini Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı