İ L A N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, 05.02.2016 Cuma günü saat 09:00'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleride ayrı ayrı yapılacaktır.

Taşınmazların satış ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra

No

Mahalle

Ada/Parsel

Niteliği/İmar Planı

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Saat

1

Kurtul Mah./Gemlik

-/623

20000 m²

Tarla/Tarım Alanı

400.000 TL

12.000 TL

09:00

2

Gençali Mah./Gemlik

-/638

2000 m²

Zeytinlik/Tarım Alanı

10.000 TL

300 TL

09:15

3

Gençali Mah./Gemlik

-/661

1414 m²

Zeytinlik/Tarım Alanı

15.000 TL

450 TL

09:30

4

Gençali Mah./Gemlik

-/667

5950 m²

Zeytinlik/Tarım Alanı

60.000 TL

1.800 TL

09:45

5

Gençali Mah./Gemlik

-/736

325 m²

Zeytinlik/Tarım Alanı

1.000 TL

30 TL

10:00

6

Gençali Mah./Gemlik


-/820

4800 m²

Tarla/Tarım Alanı

40.000 TL

1.200 TL

10:15

7

Gençali Mah./Gemlik

-/865

5400 m²

Zeytinlik/Tarım Alanı

175.000 TL

5.250 TL

10:30

8

Gençali Mah./Gemlik

-/968

2307 m²

Zeytinlik/Tarım Alanı

20.000 TL

600 TL

10:45

9

Gençali Mah./Gemlik

-/972

493 m²

Zeytinlik/Tarım Alanı

5.000 TL

150 TL

11:00

10

Gençali Mah./Gemlik

-/1116

354 m²

Arsa/Konut Alanı

20.000 TL

600 TL

11:15

11

Karacaali Mah./Gemlik


-/1274


444 m²

Fırın ve Bahçesi/Köy Yerleşik Alanı


150.000 TL


4.500 TL


11:30

12

Umurbey Mah./Gemlik-/8485


362 m²

2,5 kat işyeri/ Mevcut Durum: Kayalar Cafe

350.000 TL


10.500 TL


11:45

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 11. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge
 12. Şartname alındı makbuzu
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 14. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenecektir. 4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 05.02.2016 Cuma günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı