GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, 10.06.2016 Cuma günü saat 09:00'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleride ayrı ayrı yapılacaktır.

Taşınmazların satış ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra

No

Mahalle

Ada/Parsel

Niteliği

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Saat

1

Katırlı Mah./Gemlik

106/3

5193,65 m²

Zeytinlik

75.000 TL

2.250 TL

09:00

2

Katırlı Mah./Gemlik

139/5

710,64 m²

Zeytinlik

15.000 TL

450 TL

09:15

3

Narlı Mah./Gemlik

-/473

28 m²

Zeytinlik

100 TL

3 TL

09:30

4

Narlı Mah./Gemlik

-/696

344,05 m²

Bahçe

5.000 TL

150 TL

09:45

5

Narlı Mah./Gemlik

-/757

30 m²

Zeytinlik

200 TL

6 TL

10:00

6

Narlı Mah./Gemlik

-/761

75 m²

Zeytinlik

200 TL

6 TL

10:15

7

Narlı Mah./Gemlik

-/765

25 m²

Zeytinlik

100 TL

3 TL

10:30

8

Narlı Mah./Gemlik

-/768

49 m²

Zeytinlik

100 TL

3 TL

10:45

9

Narlı Mah./Gemlik

-/772

49 m²

Zeytinlik

100 TL

3 TL

11:00

10

Narlı Mah./Gemlik

-/788

30 m²

Zeytinlik

100 TL

3 TL

11:15

11

Narlı Mah./Gemlik

-/842

47 m²

Zeytinlik

100 TL

3 TL

11:30

12

Narlı Mah./Gemlik

-/884

34 m²

Zeytinlik

100 TL

3 TL

11:45

13

Narlı Mah./Gemlik

-/913

120 m²

Zeytinlik

300 TL

9 TL

12:00

14

Narlı Mah./Gemlik

-/926

49 m²

Zeytinlik

100 TL

3 TL

12:15

15

Narlı Mah./Gemlik

-/931

174 m²

Zeytinlik

300 TL

9 TL

12:30

16

Narlı Mah./Gemlik

-/932

58 m²

Zeytinlik

200 TL

6 TL

12:45

17

Narlı Mah./Gemlik

-/949

5 m²

Zeytinlik

50 TL

1,50 TL

13:00

18

Narlı Mah./Gemlik

-/1609

121,64 m²

Zeytinlik

300 TL

9 TL

13:15

19

Narlı Mah./Gemlik

-/1620

925,24 m²

Zeytinlik

15.000 TL

450 TL

13:30

20

Narlı Mah./Gemlik

-/1621

2203,22 m²

Zeytinlik

35.000 TL

1.050 TL

13:45

21

Narlı Mah./Gemlik

-/1641

4861,96 m²

Zeytinlik

150.000 TL

4.500 TL

14:00

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 11. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge
 12. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur
 13. Şartname alındı makbuzu
 14. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 15. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenecektir.

4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 10.06.2016 Cuma günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı